Welkom Volkskool - Logo Home

2019 Verslag

Om groot dinge te bereik moet ons nie net doen nie, maar ook droom. Nie net beplan nie, maar ook glo. Die groot geheim is om op te kyk.

2019

Jaarverslag

Inleiding

Dit is vir my ‘n aangename voorreg om in die nege en sestigste bestaansjaar van Welkom Volkskool die  Jaarverslag aan u voor te hou en ek doen dit graag in diepe afhanklikheid van Ons Hemelse Vader.

Met die saamstel van hierdie Jaarverslag het ‘n mens net weer besef dat die hoogtepunte die afgelope jaar gepaard gegaan het met harde werk, hoë kwaliteite en nagestrewe doelwitte en baie seën van ons Hemelse Vader.

Ons Beheerliggaam het onder die bekwame voorsitterskap van Me. Gerda Janse van Rensburg uitstekende werk gedoen.  Na ons strategiese beplanning van verlede jaar is verskeie projekte aangepak en reuse vordering is gemaak om ons skool te verbeter en in stand te hou.

Die opvoeders van Welkom Volkskool het hulle beroep met passie uitgeleef en vanaand pluk ons almal die vrugte van hulle harde werk.  Baie dankie dat u in die toekoms in ons leerders belê.

Baie geluk aan al die leerders wat met oorgawe ons skool se naam hoog gehou het.  Mag julle drome eendag bewaarheid word.  Ons as opvoeders en ouers is trots op elkeen van julle vir alles wat julle hierdie jaar bereik het.

Baie dankie aan elke ouer se ondersteuning deur die jaar.  Die bestuur, die opvoeders en leerders het weereens ervaar hoe betrokke WelkomVolkskool se ouers is en u ondersteuning maak ‘n groot deel uit van die suksesse wat ons ervaar.

Hartlik geluk aan elke leerder in die verkryging van een of ander prestasie.  Julle is ons trots en ons juig vanaand in dankbaarheid saam met elkeen wat ‘n toekenning ontvang.

My wense is dat elke opvoeder, ouer van leerders ook vanaand se prestasies in nederigheid en dankbaarheid teen ons Hemelse Vader sal ontvang en dat 2020 vir elke huisgesin vreugde en voorspoed sal inhou.

 

Algemeen

Ons opregte meegevoel aan elke opvoeder, ouer en leerder wat dierbares gedurende die jaar aan die dood moes afstaan.  Mag die Hoërhand u omvou in Sy liefde en ondersteuning.

Ek laat u met die gedagte vir 2020 volgens ‘n gesegde deur Moeder Teresa:  “Dit is nie wat  jy gee nie, maar die liefde waarmee jy dit gee, wat tel”.

 

Beheerliggaam

(Saamgestel deur Me. Gerda Janse van Rensburg Voorsitter van Beheerliggaam).

Inleiding:

Die jaar 2019 was ‘n besige jaar by Welkom Volkskool, en die tweede jaar van die huidige Beheerliggaam se strategiese implementering van die plan om Welkom Volkskool vir die toekoms posisioneer.

Ons is BAIE trots op die uitstekende prestasies van ons leerders, maar ook op die ontsaglike bydrae wat die onderwyspersoneel, die beheerliggaam en die ouers gelewer het om ‘n sukses van 2019 te kon maak.

LEDE VAN DIE BEHEERLIGGAAM.

Gedurende Maart 2018 is ‘n nuwe beheerliggaam verkies, baie geluk aan elkeen van u.  Die beheerliggaam sien as volg daaruit:

 Voorsitter: Gerda Janse van Rensburg

Onder-Voorsitter: Mnr. Johan Naude

Strategies: Mnr. Stoffel van Zyl

Sekretaris: Mnr. Derick v.d Vyver

Notulerende Sekr: Mev. Judy de Lange

Finansies: Mnr. Johan Naude & Mev. Anja Jacobs (Gekoöpteer)

Geboue- en Terrein: Mnr. Bennie Pienaar & Duanne Stoltz (Gekoöpteer)

Bemarking en Ouerkom: Mev. Thelma Martin

Menslike Hulpbronne: Mev. Gerda Janse van Rensburg

Inligtings Tegnologie: Mnr. Johan Jurius (Gekoöpteer)

Sportkomitee: Mnr. Henrico van Rooyen

Kleuterskool: Mev. Gerda Janse van Rensburg

Admin. Personeel: Me. Marissa Steyn

 

Strategie

Gedurende die eerste kwartaal van 2018 het die Beheerliggaam tyd opsy gesit en ‘n strategiese beplanning vir die volgende drie jaar gedoen.  Tydens 2019 is hierdie plan voortgesit en uitgebou.  Die huidige omgewing is op verskeie vlakke ontleed, die skool se visie is herondersoek en ‘n proses is gevolg om strategiese doelwitte daar te stel wat binne hierdie beheerliggaam se drie jaar termyn vanaf 2018 tot 2021 bereik moet word.

 

Visie

Welkom Volkskool se visie is as volg hersien:

Ons sien die beste Afrikaanse skool wat finansieel gesond is, waar ons trots is op ons omgewing, ons kinders Jesus ontmoet het en die beste onderrig en geleenthede gehad het”.

Die visie word in die volgende vyf fokus areas opgedeel:

Ons sien die beste Afrikaanse skool:

 1. Wat finansieël gesond is:

  Hier is die fokus op goeie finansiële beplanning, kontrole, navolg van prosedures en     finansiële dissipline.

 2. Waar ons trots is op ons omgewing:

  Hier is die fokus op die opgradering van die skoolterrein en infrastruktuur.

 3. Ons kinders Jesus ontmoet het:

  Hier is die fokus op waardes, onderrig en geleenthede om Jesus te ontmoet.

 4. Die beste onderrig ontvang het:

  Hier is die fokus op akademie, personeel, kwaliteit onderrig en hulpmiddels in die klas.

 5. Die beste geleenthede gehad het.

  Hier is die fokus op sport, kultuur en ‘n gebalanseerde leerder.

 

DOELWITTE REEDS BEREIK

Dit is ‘n groot voorreg om te kan terug rapporteer dat die meeste van die driejaar doelwitte wat tydens die strategiese beplanning gestel is reeds in hierdie jaar afgehandel of vêr gevorder met implementering of aksieplanne is in plek.

Hier volg ‘n paar voorbeelde van doelwitte reeds bereik of in proses van implementering:

 • n Noodplan is in werking gestel en die eerste oefening het reeds plaasgevind onder leiding van Mnr. v.d Vyver.

 • Die CSV is amptelik by die skool geinkorporeer onder die leiding van Mev. Thelma Martin en haar span wat groot werk hier verrig het. ‘n Woord van dank aan die onderwyspersoneel vir hul bereidheid om by die CSV betrokke te wees.

 • n Personeelopleidingsplan is in werking gestel onder leiding van Mev. Gerda Janse van Rensburg en is geïmplementeer.

 • n Inligtings Tegnologie komitee is op die been gebring en Mnr. Johan Jurius is op die beheerliggaam gekoöpteer om leiding op die gebied te neem. Onder sy bekwame hand is ‘n Wifi-stelsel met vinnige internet toegang suksesvol geïmplementeer, dit is ‘n groot aanwins vir die administratiewe en finansiële afdelings by die skool en in die klaskamer waar onderwyspersoneel nou internet toegang as hulpmiddel in die klaskamer het.  Die skool se CCTV kamerastelsel is ook uitgebrei en klasse en strategiese plekke op die skoolterrein en kleuterskool word gemonitor.  Die stelsel is al verskeie kere suksesvol gebruik om probleme te help oplos.  Daar is planne in plek om die stelsel verder uit te brei.

 • Nuwe sekuriteitsisteme is by die skool geimplementeer en alarms geaktiveer.

 • Terrein onderhoud en vernuwing geniet hoë prioriteit onder leiding van Mnr. Bennie Pienaar. In samewerking met die finansiële komitee is fondse beskikbaar gestel vir verskeie projekte en is ‘n terrein opgradingsplan gefinaliseer.  Daar is reeds vêr gevorder met die implementering van die plan en u sal sigbare verskille by die skool begin opmerk.  Die volgende is voorbeelde van terrein verbetering wat reeds geimplementeer is nl. die oordoen en opgradering van al die tennisbane, die opgradering van al die netbalbane, die bou van nuwe krieket oefennette, die opgradering van die ingangsportaal, die algehele oordoen van twee meisies en seuns badkamers in samewerking met ‘n borg, die oprigting van palisade om die skoolterrein, die verandering van die parkeerareas en verkeersvloei by die agterste en by die hoofingang, verf van die infrastruktuur en ‘N GROOT besproeingsprojek.

 • Sekuriteit van die kinders geniet voorrang en is die skool se omheining bykans gefinaliseer en toegangsbeheer geïmplimenteer.

 • Die gebied van Kommunikasie en Bemarking word met passie deur Mev. Thelma Martin gedryf. ‘n Kommunikasie en Bemarkingstrategie is ontwikkel en die implementering daarvan is reeds in volle swang.

 • Die Menslike Hulpbronkomitee is ook aan Mev. Gerda Janse van Rensburg oorgegee wat onder andere saam met Mev. Thelma Martin en Mnr. Johan Naude die proses vir aanstelling van ‘n nuwe Departementshoof gedryf het. Judy de Lange is aangestel as nuwe Departementshoof in 2019.

 • Fondsinsamelings vir 2019 het besonders goed verloop en hier moet twee groepe uitgelig word. Eerstens baie dankie aan die Ouerkomitee, hul doelwit was om R100 000.00 in te samel en hulle het op die einde ‘n ongelooflike R165 000.00 ingesamel.  ‘n Groot woord van dank en waardering aan die ouerkomitee vir hul harde werk en toewyding.  Tweedens aan die ouers van Welkom Volkskool vir die getroue ondersteuning van al ons fondsinsamelingsprojekte van individuele borge tot by die melodrama en stoepverkopings, ons waardeer u ondersteuning en lojaliteit in die verband.

 • Die skool se begroting vir 2020 is afgehandel en goeie finansiële beplanning en bestuur word toegepas onder leiding van Mnr. Johan Naude en Mev. Anja Jacobs.

 • n Kleuterskoolkomitee is geherstruktureer met Mev. Gerda Janse van Rensburg wat uit ‘n beheerliggaamsoogpunt leiding aan die kleuterskool gee.

 

FUNKSIONERING VAN DIE BEHEERLIGGAAM EN SKOOLBESTUUR

 • Die beheerliggaam en skoolbestuur funksioneer soos ‘n ge-oliede masjien met strukture, prosedures en verantwoordelikheidsareas van elke lid wat duidelik uiteen gesit is en ‘n strategie wat aktief gedryf word.

 • Die Beheerliggaam bestaan uit ‘n span kundige individue met ‘n breë spektrum van vaardighede en ondervinding op verskeie terreine.

 • Die Beheerliggaamslede is ingedeel in afdelings waar elkeen se individuele kundigheid tot voordeel van die span en Welkom Volkskool aangewend word. Elke Beheerliggaamslid neem volle verantwoordelikheid vir sy of haar portefeulje en die werk word deur elke beheerliggaamslid en hul span met passie op komiteevlak gedoen.

 • Die onderwyspersoneel op die Beheerliggaam verrig ook uitstekende werk met Mnr. Derick van der Vyver, Me. Judy de Lange, Mnr. Henrico van Rooyen, Marissa Steyn en Anja Jacobs wat elkeen op hul onderskeie gebiede ‘n groot bydrae lewer.

 

n WOORD VAN DANK

n Opregte woord van dank aan die Beheerliggaamslede vir die beginselvaste span wat hulle is, vir die verantwoordelikheid wat elkeen oor sy of haar portefeulje neem en vir die harde werk wat elkeen insit ter ondersteuning van Welkom Volkskool.

Aan die skoolhoof, Mnr. Derick v.d Vyver, die skoolbestuur en elke onderwyspersoneel ‘n groot woord van dank vir elkeen se onbaatsugtige bydrae om ‘n sukses van ons skool te maak.

Aan ons ouers, dankie vir u lojaliteit en ondersteuning en betrokkenheid by ons skool en vir die belegging wat u in u kind se toekoms maak.

 

TEN SLOTTE

Dit is my wens dat Welkom Volkskool en elkeen betrokke by ons skool sal bly groei.  Mag die skool vir ons kinders ‘n waardevolle leerskool wees, waar daar ingeploeg word in hul lewens en hulle jare hierna steeds die vrugte sal pluk van hierdie merkwaardige instansie.

 

Finansiëlekomitee

(Saamgestel deur Mnr. J. Naudé,  Voorsitter van Finansiëlekomitee)

Die finansiële state vir 2018 is deur eksterne ouditeure, Odendaal & Marais Rekenmeesters geoudit en Welkom Volkskool het ‘n skoon oudit verslag ontvang.  Daarna is dit ingedien by die Departement van Onderwys soos deur die skolewet bepaal.  Welkom Volkskool kon al sy verpligtinge vir 2019 nakom.

 

Finansiële verslag vir die jaar tot 30 September 2019

Huidiglik is daar nog op die stadium van die jaar ‘n redelike bedrag skoolfonds uitstaande en hoop ons dat betaling hiervan sal geskiet soos beplan.

Tot op hede vir 2019 beloop kwytskeldings ‘n bedrag van ongeveer R1 300 000.00 en is vir R1 400 00.00 begroot.  Dit is kommerwekkend dat die skool elke jaar ‘n groter bedrag vir kwytskeldings moet begroot.  Daar is ‘n bedrag van R900 000.00 begroot vir slegte skulde en tans is R627 000.00 reeds oorhandig. Die bedrag is egter meer ontstellend a.g.v. die feit dat die skool altyd stoei met fondsinsamelings en dat daar dan ouers is wat net nie hulle skoolfonds verpligtinge nakom nie.

Die klerewinkel het na verwagting goed presteer en wins gegenereer vir 2019.  Die snoepie het ook goed gedoen en het in sy eerste jaar die kapitale uitleg gedelg asook ‘n wins van ongeveer R40 000.00 gerealiseer.

 

Fondsinsamelings

Die finansiële hulp wat Welkom Volkskool vanaf die Departement ontvang is werklik minimaal en is ons afhanklik van skoolfonds en fondsinsamelings deur die jaar.

Vir 2019 is daar vir fondsinsamelings ‘n bedrag van R330 000.00 begroot.  Ons het die bedrag reeds in die derde kwartaal beryk en wil ons net weer baie dankie sê aan al die ouers wat gereeld help met die fondsinsamelings.  Ons waardeer dit opreg.

 

Begroting 2020

Die begroting vir 2020 is reeds deur die Beheerliggaam goedgekeur en daar word reeds aan die volgende jaar se beplanning gewerk.

Graag wil ek net ‘n paar punte in die 2020 begroting uitlig:

Water en Elektrisiteit – Begroot vir R504 000.00

Kwytskeldings – Begroot vir R1 500 000.00

Slegte skulde – Begroot vir R850 000.00

Herstel, Onderhoud en Nuwe werke – Begroot vir R470 000.00

Sport & Kultuur – Begroot vir R122 000.00

 

A.g.v. die feit dat Welkom Volkskool se uitgawes bly verhoog was ons genoodsaak om die skoolfonds van R950 per kind per maand te verhoog na R1 000.00 per kind per maand vir 2020.  Dit is ‘n verhoging van 5.3%.  Daar was gepoog om die verhoging so laag as moontlik te hou en is ons werklik bewus dat dit met baie gesinne finansieël moeilik gaan, maar ons kan onder die huidige omstandighede nie anders nie.

 Die afgelope paar jaar was daar gestreef om Welkom Volkskool finansieël baie gesond te hou.  Ons het ook drie groot inbrake die jaar gehad en was ons genoodsaak om die alarm van die skool geheel en al oor te doen en op te gradeer na ‘n volgende vlak van veiligheid.  Daar gaan altyd uitdagings wees, maar die span personeel, ouers en kinders van Welkom Volkskool maak dit die moeite werd.

Ons tree finansieel verantwoordelik op en altyd in die belang van die skool met die toekomsvisie in sig.  Ons nooi u as ouer werklik uit om betrokke te raak en as daar enige vrae of onduidelikhede is om met ons in kontak te kom.

Die jaar 2019 was vir Welkom Volkskool ‘n jaar vol uitdagings en suksesse, maar ook ‘n baie geseënde jaar.  Ons gebed is dat Ons Hemelse Vader ons ook net so sal dra in die volgende jaar wat voorlê.

 

Geboue en Terreinkomitee

(Saamgestel deur Mnr. B. Pienaar, Voorsitter van Geboue- en Terreinkomitee).

So kom nog ‘n jaar tot ’n einde.  Hierdie was ‘n bedrywige jaar wat betref geboue- en terrein.  Welkom Volkskool was in ‘n bevoorregte posisie om beskikbare fondse te kon hê vir ‘n paar noodsaaklike opknappings by die skool.

Sekerlik een van die grootste projekte was die wêreldklas besproeiing wat ons met behulp van ‘n gedeeltelike borg geinstalleer het.

Verder noem ek graag die volgende projekte wat ook voltooi is:

 • Alle paviljoene, Rugby pale, Hokkie nette ens. is oor geverf.

 • Plaveisel tussen die saal en hoof paviljoen is herstel.

 • n Netbalhuisie is gebou met behulp van ‘n borg.

 • Palisade by hoof ingang is geskuif om meer plek te maak vir parkering.

 • Die deurloop tussen Cas Nel en die skool is verander om dit veiliger te maak vir ons kinders.

 • Nuwe, verbeterde alarmsisteem is geinstalleer.

Goedgekeurde projekte wat nog voltooi moet word:

 • Opknap van seuns badkamers.

 • Opknap van dogters badkamers.

 • Raam om netbalbaan om onnodige verkeer van die bane af te hou.

 • Finale fase van palisade – dan is die hele skoolterrein omhein met palisade.

Al die bogenoemde was slegs moontlik a.g.v. ouers, kinders en onderwysers wat onbaatsugtig bygedra het hetsy met skoolfonds, fonsinsamelings of borge.  Baie dankie aan elke persoon wat dié jaar ‘n verskil gemaak het by Welkom Volkskool.

 

What you do makes a difference, and you may have to decide what kind of difference you want to make”  Jane Goodall.

 

Beeldbou-, Kommunikasie- en Skakelingkomitee

(Saamgestel deur Me. T. Martin, Voorsitter van Bemarkingskomitee).

 

Fokuspunte van die komitee:

2019 Was ‘n jaar met baie opwindende “groei” periode vir ons skool. Ons skool vier sy sewentigste verjaarsdag, en fondse is beskikbaar gestel om die beeld van die skool op te knap.

In Maart 2018 is ‘n nuwe Beheerliggaam verkies. Die nuut verkose Beheerliggaam het ‘n strategiese beplanningsessie gehou waartydens ‘n nuwe strategie vir die volgende drie jaar saamgestel is:

Ons sien die beste Afrikaanse skool wat finansieël gesond is; waar ons trots is op ons omgewing (terrein & infrastruktuur), ons kinders Jesus ontmoet het en die beste onderrig (personeel & hulpmiddels) en geleenthede (sport & kultuur)  het.

Op grond van dié strategie is die bemarking en beeldbou van Welkom Volkskool ook aangepas.

Met die nuwe handelsmerk, het die skool ook nuwe bemarkingsmateriaal ontvang. @ Gazebo’s, baniere en ander bemarkings items word nou daagliks gebruik tydens ons funksies.

Welkom Volkskool gaan ook een van die dae spog met ‘n nuwe webtuiste wat meer gebruikersvriendelik sal wees. Nuwe vooruitsigte vir die webtuiste is onder andere: aanlyn-registrasie, skakel na klerewinkel en geskenkwinkel, weeklikse nuusbrief om ouers meer ingelig te hou, skakels na die Kleuterskool en ons Facebook blad.

Die Christelike Studente Vereniging (CSV) is dan ook in werking gestel  en op 24 Julie 2018 het Welkom Volkskool deel geword van die CSV familie! Dit vind plaas elke Maandag oggend tydens Saalperiode. Ons hou ook jaarliks ‘n JESUSWEEK, waar ons vir die heel week elke oggend uit God se Woord leer. Die CSV is vol planne vir 2020.

 

Bemarking en Beeldbou:

Die opedag vir voornemende Graad 1 leerders het plaasgevind op 15 Mei  en dit was weereens ‘n groot sukses. Die tema was “ Skool” en die voornemende Graad 1’s het behoorlik lekker by ons skool gekuier! Daar is reeds 101 inskrywings vir 2020 ontvang. Dit dui daarop dat Welkom Volkskool, die gewildste laerskool in die Goudvelde is. Die komitee wil graag sy dank uitspreek teenoor alle personeellede en ouers wat behulpsaam was om die opedag ‘n sukses te maak.

April is Outisme – maand en het die hele skool ook een Vrydag blou aangetrek om die saak te ondersteun, Volkies gee om! As deel van die bewusmakings-aksie het ons ‘n spreker gehad wat die kinders kom vertel het van Outisme.  Ek kan met ondervinding bevestig dat by Welkom Volkskool elke kind belangrik is en dat ons poog om elke kind tot sy volle potensiaal te laat “GROEI”! 

By die ATKV Kunstefeeste te Goudveld Hoërskool in Julie,  en ook by die redenaarsfees te Senekal Julie is Welkom Volkskool goed verteenwoordig en het die leerders  uitstekend gevaar in redenaars, poësie, voordrag, en kuns. Sommige leerders het ook aan buite skool items deelgeneem soos verskeie instrumente en dans.

In Augustus het sewe leerlinge deurgedring na die Wow spelfees in Bloemfontein.

Op 5 Augustus het Me Thelma Martin met die dogters kom gesels,  as deel van die Vrouedag vieringe op 9 Augustus.

Verskeie areas van ons terrein is ook opgeknap en vertoon weer nuut! Dit sluit in die tennisbane, netbalbane, krieketveld asook die badkamers. As deel van ons beleid oop veiligheid vir ons kinders is die palisade ook opgerig en nuwe hekke en ingange word gemonitor. Die toegang tussen Cas Nel Park en die skool is gesluit weens veiligheid vir ons kinders.Die projekte is nog nie almal voltooi nie, maar die terrein is ooglopend mooier!

Ons het ‘n groot borg ontvang om ‘n dam en besproeiing te laat installer. Ons pluk reeds die vrugte van beter sportvelde omdat dit nou nat gemaak kan word met min mannekrag.

Verskeie welsynsorganisasies het voordeel ontvang van ons skool deur verskeie projekte, onder andere, die Outehuise, Kinderhuise, Hospice en SAPS geweld teen vroue.

Op 30 Augustus het die skool ‘n Entrepeneursdag gehou en bykans vyf en tagtig stalletjies het gesorg vir vermaak en lekker eetgoed!

Lentedag is gevier op deur vir Hospice voorraad benodigdhede te gaan afgee.

 

Mediadekking en Sosiale Media

Welkom Volkskool se leerders het weer op alle vlakke uitstekend presteer.  Daar is bykans weekliks goeie dekking in die media asook op ons eie Facebook-blad. Ons wil graag ons dank uitspreek teenoor die persone wat ons Facebook-blad in stand hou.

Dalk net ‘n aanmaning aan ouers om versigtig te wees met sosiale media. Soms kan dit ook negatiewe publisiteit veroorsaak.

Die komitee het gepoog om die kommunikasie kanale tussen ouers en die skool te verbeter en koste effektief te bemark. Ons het die jaar gepoog om in elke klas ‘n klasverteenwoordiger te kies. Die ouers in elke klas kies self hulle verteenwoordiger. Elke verteenwoordiger word dan  voorsien van belangrike inligting wat sy/hy na hul klas versprei via ‘n “whatsup” groep. Op die groep is die reëls egter streng en mag daar nie onnodig gepla of boodkappe van enige persoonlike aard geplaas word nie. Dis slegs om inligting deur te gee.  Dis dan lekker om hier verslag te gee. Die groepe het wondere beteken en baie ouers het nou meer inligting tot hul beskikking as ooit tevore.  Dit spaar die skool ook geld omdat hul nie meer so baie skrywes of sms’e hoef te stuur nie.

 

Welkom Volkskool Pre-Primêr en Kleuterskole:

Ons hartlike dank aan Me Andrea Oberholzer van die kleuterskool wat ook Welkom Volkskool se hoofbron van nuwe Graad 1 leerders is. Daar was ‘n “Ouma en Oupa dag” gehou waar ons ook ons grootouers kon vereer. Verskeie atletiekbyeenkomste is vir alle kleuterskole gehou en dit maak ons  opgewonde om te sien hoeveel gesiggies uitsien na die “grootskool”!

Die konsert was weereens die hoogtepunt op die kalender en die kleintjies kon spog met hul items.

Die gradeplegtigheid is ook ‘n hoogtepunt waar die kinder dan reg is om volwaardige Volkies te word by die laerskool.

Weereens baie dankie aan al die personeel hierby betrokke.

 

Bemarking Sportvelde

U sal merk dat daar advertensieborde van borge opgesit word. Die fondse hieruit gegenereer word aangewend om ons skool op te knap en ook die fasiliteite te verbeter en uit te brei.

 

Ten slotte:

Die komitee wil weereens alle ouers, personeel en vriende van Welkom Volkskool bedank vir ‘n suksesvolle 2019.

Met u ondersteuning kan ons verseker die NR 1, Afrikaanse Enkelmedium laerskool  met Christelike beginsels, in die Goudvelde bly!

Ek wil ook my dank uitspreek teenoor Mnr Derick van der Vyver, ons Skoolhoof, vir sy oneindige hulp en ondersteuning in 2019. Dit was vir my ‘n voorreg om betrokke te raak by die bemarking en beeldbou van ons spogskool. Ek kan met vertroue sê dat u toewyding aan Welkom Volkskool, sy leerders, ouers en die gemeenskap, geen perke ken nie.

 

Menslike Hulpbronne

(Saamgestel deur Me. G. Janse v. Rensburg, Voorsitter van Menslike Hulpbronnekomitee)

Welkom Volkskool beskik oor ‘n puik span personeel!

Tydens 2019 word Mev. Judy de Lange aangestel as Departementshoof, waarvoor ons saam met haar dankbaar is.

Die personeel ondergaan deurgaans opleiding om sodoende hulself te vestig as die beste onderwyser in hul vakgebied, en is dit werklik ‘n voorreg om so ‘n span bymekaar te hê.  Tegnologie in die onderwys geniet hoë aandag by Welkom Volkskool en groei die onderwysers gemaklik saam met hierdie nuwe tendens.

Die Departement van onderwys, befonds tans 19 poste, terwyl die Beheerliggaam instaan vir die balans van 44 poste, welke die kleuterskool poste insluit.

Welkom Volkskool is geseën met die onderwyskorps in sy diens, en sien uit na ‘n vreugdevolle 2020.

 

Ouerkomitee

(Saamgestel deur Mev. W. Wasmüth, Voorsitter van Ouerkomitee)

Die 2019 Ouerkomitee van Welkom Volkskool bestaan uit ‘n groep van 29 ouers wat al die grade van die skool verteenwoordig.  Die Ouerkomitee is hoofsaaklik verantwoordelik vir die insameling van fondse om sodoende die skool finansieël by te staan.

Met trots kan die Ouerkomitee getuig dat hulle hierdie jaar weereens hul doelwit bereik het en daarop verbeter het.  Hierdie span toegewyde ouers het hard gewerk en van dag een af alles in die stryd gewerp om van die Woekerboekie ‘n sukses te maak.  Die tema hierdie jaar was “The greatest Show” en tot groot vermaak van die kinders het Mnr. v.d Vyver ‘n nar kostuum aangetrek en van die mamma het ‘n dans item gelewer tydens die bekendstelling van die projek.  Mnr. v.d Vyver het ook beloof om op die skool se dak te slaap indien 450 boekies verkoop word.  Hy is ‘n man van sy woord en gaan op 1 November ‘n nag deurbring op die skool se dak.  Die Graad 6 en 7 leerders het ook hul doelwit bereik en kon dus ‘n sokkie hou.  ‘n Bedrag van ongeveer R198 583 is ingesamel.  Hope pryse is met elke trekking uitgedeel.  Elke kind wat drie of meer boekies verkoop het is daarvoor vergoed en die top verkopers het pryse ontvang.  Lous van der Linde was ons top verkoper met 20 boekies.  Die drie top verkoper klasse was Graad 2C (Mev. Willemse) in die eerste plek, tweede was Graad 1A (Mev. Van der Vyver) en in die derde plek die Graad 2A (Mev. Fourie).

Ons as Ouerkomitee dank ons Vader in die Hemel vir elke talent en gawe waarmee hy ons geseën het en dat Hy ons instaat gestel het om van die projek ‘n sukses te maak.

Ons bedank ook die Beheerliggaam, by name Mev. Martin, vir haar ondersteuning, insette en waar sy leiding gegee het.  Mnr.v .d Vyver vir sy geesdrif, ondersteuning en positiewe gesindheid, die personeel, kinders en ouers vir elkeen se bydrae en die wyse waarop julle gehelp het sodat ons ons doelwit kon bereik.  ‘n Groot dank ook aan al ons borge, sonder julle bydrae sou ons nie so ‘n mooi bedrag bymekaar kon maak nie.

Ons dank u vir elke inset wat gelewer is, elke bydrae, elke taak wat verrig is en vir elke gebed wat bygedra het tot ons sukses.  Dit is ‘n eer om deel te wees van die Welkom Volkskool familie.

 

Pre-Primêre Skool

(Saamgestel deur Mev. A. Oberholzer  – Prinsipaal).

Ek wil begin deur dankie te sê:

Ons dank ons Hemelse Vader vir soveel seen wat ons skooltjie in 2019 beleef het, alle eer aan Hom!

Ons wil ook vir ons ouers baie dankie sê vir u goeie gesindheid en ondersteuning waarop ons altyd in 2019 kon staatmaak.  Ons waardeer dit!

 

Personeel

Mev. Chantelle van Niekerk is verantwoordelik vir die een Graad R klas en Mev. Koba Beuken vir die tweede Graad R klas.  Juffrou Elzané Jordaan is opvoeder vir een van die middelgroepe (Graad RR) en Mev. Natasja van Rooyen is die opvoeder vir die ander Graad RR klassie.  Ons was die jaar so bevoorreg om vir die eerste keer ‘n derde Graad RR klas te hê en Mev. Andrea het hulle voorberei vir hulle Graad R jaar volgende jaar.  Fiona Barnard is verantwoordelik vir ons 4-jares (Juniorgroep) en Juffrou Estee Barnard is ons Peuterklassie se opvoeder.  Baie dankie Mev. Yolandie Weeber wat ons die kwartaal in die peuterklassie uithelp vir die tydperk wat Juffrou Esteë op siekverlof is.

Die sewe assistente wat gedurende die oggend in die klassies help, help met toesig op die speelterrein en is namiddag sowel as gedurende vakansies verantwoordelik vir die voldagmaats.  Hulle is Mev. Esmê Smith, Sandra Selzer, Joey Vigliotti, Annatjie Meyer, Dapheney Rantsane, Samantha Witbooi en Yvonne Schmidt.

Mev. Melanie Preller is die skool se sekretaresse.

Vir die personeel is dit belangrik dat daar gefokus word op die ontwikkeling van die kleuter in geheel, en die aktiwiteite by die skool is daarvolgens beplan.  Die program wat ons volg is die CAPS dokument soos voorgeskryf deur die Onderwysdepartement.

Dit is vir ons belangrik om ons kleuters se opvoeding op die regte hoekstene te bou.  Ons strewe daarna om ons kleuters te leer van liefde vir God, liefde vir jou naaste en liefde vir jouself.  Ons is, soos die laerskool,’n waardegedrewe skool en ons streef daarna om die regte waardes by ons kleuters vas te lê.

 

Sport

Ons het buitemuurse aktiwiteite wat deur buite-persone aangebied word naamlik Rugby skills vir ons seuntjies wat al van kleins af rugby wil speel, en Netbal kids vir dogtertjies wat ook al van 3 jarige ouderdom af netbal kan speel. Verder kom dames na die skool toe vir Playball en bied ons ook kindermusiek aan.  Al die aktiwiteite vind in skooltyd plaas.

 

Bederfdae

Woensdae is snoepiedag.  Die kleuters kan dan ‘n geldjie bring en ons snoepie besoek.

 

Ons het die nuwe jaar afgeskop met ‘n Atletiek-pretdag vir ons kleuters wat hulle en die ouers baie geniet het.

In die tweede kwartaal het ons besoek van die Paashaas gehad.  Die Paashaas het spesiaal vir elke kleuter ‘n paaseier gebring.  Ons het te midde van al die opgewondenheid oor die Paashaas egter ook seker gemaak dat die kindertjies presies weet waaroor Paasfees eintlik gaan, en ook ‘n Paasfeeskonsert met ons kleuters aangebied.  Ons het die Lente ingewy met ‘n lekker Lente-stoepverkoping by die skool.

Van ons Oupas en Oumas het ons nie vergeet nie.  Hulle is hierdie jaar ook met ‘n Oupa en Ouma-dag bederf deur ‘n spesiale oggend wat vir hulle gereël is.

Ons Skoolkonsert is oor 2 aande aangebied.  Die tema van die konsert was “die see”.  Ons het baie goeie terugvoer na die konsert gekry.

Ons beplan ‘n Kerspartytjie in November by die skool vir ons kleuters, en Kersvader het laat weet hy gaan verseker daar wees.  Soos met Paasfees, maak ons ook seker dat ons maatjies weet hoekom ons Kersfees regtig vier, al geniet ons Kersvader se kuiertjie en al die presente.

Vir ons voldagmaatjies wat vakansietye by die skool is, is daar vakansie-programme gereël wat o.a. ‘n fietsie-dag, pizza-dag, hoede-dag, en gesigverf-dag ingesluit het.

En dan is daar natuurlik die hoogtepunt van die Graad R kinders se jaar, die Gradeplegtigheid op 13 November.  Ons is hartseer om van ons Graad R maatjies afskeid te neem, maar hulle sal altyd deel van ons lewe bly en ons sal hulle formele skoolloopbaan met belangstelling volg.  Ons wens hulle alles van die beste toe.

 

Leerlingraad

(Saamgestel deur Mev. Judy de Lange – Aktiwiteitshoof).

Hierdie seuns en dogters het daarna gestreef om te presteer en oral behulpsaam te wees.

Hoofseun: Steve Ferreira

Hoofmeisie: Tyla Wasmuth

Onder-Hoofseun: Jacques de Klerk

Onder-Hoofmeisie: Mienke Nieuwenhuis

 

Meisies Seuns

De Jongh, Franzel Bothma, Janré

Du Plessis, Anchené Du Preez, Juan

Kruger, Mika Janse van Rensburg, JJ

Pretorius, Shalea Laeremans, Armand

Steyn, Elri Martin, Ryan

Van Niekerk, Cara Mostert, Ryan

Van Niekerk, Ronel Mouton, Donovan

Van Vuuren, Kiana Odendaal, Willem

Venter, Anushca Swanepoel, Christo

Van Zyl, Waldo

 

Eerste Kwartaal

n Heerlike spanboumiddag van swem, speel en baljaar is die kwartaal gehou.  Die Leerlingraad het ook baie hard by elke atletiekbyeenkoms gewerk.  Op Lentedag is die personeel met hope liefde bederf deur die groep leerlinge.

 

Tweede Kwartaal

Elke ma en pa by die skool is die Vrydag voor Moedersdag lekker bederf.  Ons het ook dié kwartaal afgesluit met ‘n lekker melkskommel.

 

Derde Kwartaal

Ons Leerlingraad het elke personeellid op Lentedag met blomme verras.  Ons het die kwartaal met ‘n lekker (Wacky Wednesday) afgesluit.

 

Vierde Kwartaal

Die nuwe Leerlingraad word in November opgelei.

Elke leerlingraadslid het elke dag diens gedoen.  Elke Volkie het ‘n verjaardagkaartjie ontvang en die personeel ‘n geskenkie.  Ons is baie dank verskuldig aan hierdie besondere groep leerders.

Laastens maar nie die minste nie.  Baie dankie aan Mnr. & Mev. de Klerk vir die skenking van ‘n deel van die Leerlingraad se pragtige hemde.

 

Mammas Wat Omgee

(Saamgestel deur Mev. C. du Plessis)

Mammas-wat omgee is’n groepie van 36 mammas wat omsien na die behoeftes van die minder bevoorregte kinders, deur gebed, fondsinsamelings, kospakkies (pouses, maandeliks en vakansies) en enige ander behoefte wat daar mag ontstaan.

 

Huidiglik sien ons om na 8 gesinne en danksy skenkings deur die jaar en fondsinsamelings, waarvoor ons baie dankbaar is, kon elkeen elke vakansie ‘n kospakkie huis toe neem.

Ons is so dankbaar vir die groep mammas en borge, wat by die broodjie projek betrokke is, met hul hulp kan ons elke dag pouse vir 33 kindertjies kos voorsien.

Soos in Matt. 18:19-20 staan:  “Verder verseker Ek julle:  As twee van julle op aarde oor enige saak saamstem en daaroor bid, sal my Vader wat in die hemel is, hulle dit laat kry, want waar twee of drie in my Naam saam is, daar is Ek by hulle”.

 

Opvoedkundige Hulpsentrum

(Saamgestel deur Mev. C. du Plessis)

Leerders met skolastiese probleme soos ADHD, leerprobleme asook emosionele probleme word deur die Remediërende Onderwys verwys na die Opvoedkundige Hulpsentrum.

Die Inklusiewe Afdeling het leerders oorgeplaas na Spesiale Onderwys en Orion Skool asook Amari.  Leerders met emosionele probleme word verwys na FAMSA vir berading. Ouers neem hulself:  Maatskaplike Werkers wat die skool besoek en met leerders wat gedragsprobleme het werk.

Die Opvoedkundige Hulpsentrum het opleiding gegee by Reitzpark om “Gedrags veranderinge en skolastiese strategieë aan te spreek.

Welkom Volkskool word dus ook erken as ‘n Full Service Skool.

 

Graad 7-leerders

(Saamgestel deur  Mnr. H. v. Rooyen)

Daar is tans drie- en tagtig Graad 7-leerders op die rol.  Hierdie groep leerders het pragtige prestasies op talle terreine gelewer waarop ons Volkies baie trots is.  Ons beste wense vergesel hulle op hul toekomspad en vertrou dat hulle nog groter hoogtes in die Hoërskool gaan bereik.

 

Akademie

Grondslagfase

(Saamgestel deur Mev. A. v.d Vyver).

Volkies word gekenmerk deur hul hoë akademiese standaard en daarop is ons baie trots.  Akademiese ontwikkeling in die Grondslagfase is vir ons as opvoeders ‘n prioriteit.

 

Die kwartaalikse Departementele vraestelle wat die Graad 3-leerders skryf in Afrikaans Huistaal, Wiskunde en Engels Addisionele Taal se uitslae weerspieël ons toegewyde leerkragte en goed voorbereide leerders.

Die opvoeders, leerders, ouers en ons Hemelse Vader vorm die hoekstene wat lei tot die volle GROEI van die Volkieboom.  Groei Welkom Volkskool, groei!

 

Intermediêre- en Senior Fase

(Saamgestel deur Mnr. H. v. Rooyen – Kurrikulumhoof)

Akademiese uitnemendheid is vir ons ononderhandelbaar!  By Welkom Volkskool word uitsonderlike hoë prioriteit aan die akademie gegee en daarom het ons weereens in 2019 ‘n voortreflike jaar beleef op akademiese terrein.

Die Kurrikulum- en Assesseringsbeleidsverklarings (CAPS), word steeds ten volle geïmplementeer.  Die leerstof is goed georganiseerd en volgens Departementele vereistes uiteengesit in die onderskeie handboeke.

Ouerbetrokkenheid by leerders se akademiese ontwikkeling bly van kardinale belang.  Die kurrikulum het besonder baie inhoud en verg dus daaglikse en deurlopende aandag van elke leerder in die klaskamer, sowel as tuis.  Die verbetering van leerders se lees- en spelvermoë bly ‘n noodsaaklikheid, wat daagliks motivering van ouer en opvoeders verg.

Welkom Volkskoolleerders presteer bokant die vasgestelde prestasievlak wat deur die onderskeie Departementele fasiliteerders vasgestel word vir die streek.

Welkom Volkskool spog met hoogsgekwalifiseerde, opgeleide personeel op akademiese gebied wat toegewyd is tot elke leerder se volkome ontwikkeling.

Akademie skep vir ‘n kind toekomsgeleenthede, daarom is dit die hoogste prioriteit by Welkom Volkskool.  Soos ons slagspreuk lui:  GROEI met vertroue die toekoms in.

 

Graad 1-Opedag

(Saamgestel deur Mev. C. du Plessis –  Koördineerder.)

Die jaarlikse Opedag vir voornemende Graad 1-leerders vir 2020 het plaasgevind op Woensdag, 15 Mei 2019  in die skoolsaal van Welkom Volkskool.

Die tema was:  “1 2 3 …. Graad 1 is hier”  Die saal was vrolik versier met potlode en vrolike  elemente.  Oral was opgewonde Gr. R-gesiggies te sien.  Hulle is vermaak met allerlei speletjies en bederf terwyl die ouers al die inligting ontvang het.

Tot op hede is voornemende 103 Gr. 1-leerders ingeskryf en sien ons uit daarna om hulle in Januarie 2020 te verwelkom.

 

n Hartlike dank aan al die personeel wat gehelp het om die beeld van Welkom Volkskool ook tydens hierdie funksie uit te dra.

 

Ondersteuningsonderwys

(Voorberei deur Mev. C. du Plessis – Aktiwiteitshoof).

Die jaar was vol en baie bedrywig.  Intensiewe hulp en aandag is aan leerders met leerprobleme gegee.  Probleme wat geïdentifiseer word is, taal, lees, skryf, klanke en woordherkenning en leesvaardighede asook begriplees.  Daar word ook baie aandag en intensiewe hulp verleen aan leerders met Wiskundige probleme.  Leerders is verwys deur leerkragte vir addisionele hulp.

Leerkragte is ingelig en leiding is gegee vir samewerking.  Ons het die probleme aangespreek en saam oplossings gevind sodat leerders maksimaal kan ontwikkel.  Leerders is by FAMSA vir terapie.  Ouers neem hul self vir berading.  Maatskaplike dienste word ook by die skool aangebied op ‘n weeklikse basis.  Leerders met gedragsprobleme word hierby ingeskakel.

Arbeidsterapeute is ook by die skool ingeskakel en kom bied terapie op weeklikse basis by die skool aan.  Arbeids- en Spraak-, sowel as Spelterapie word aangebied ook aan ons minder bevoorregte leerders asook die SO-klas leerders. 

 

Voedselhulp

(Voorberei deur Mev. C. du Plessis – Aktiwiteitshoof)

Daar is tans 23 leerders wat elke dag ‘n kospakkie ontvang.  Ons wil baie dankie sê aan die anonieme skenkers wat so voorsien in die beoeftes van die leerder.  Weet dat Welkom Volkskool dit opreg waardeer.

Baie dankie aan ons Ma’s wat Omgee, wat so getrou elke dag van hierdie jaar soveel moeite gedoen het, om met liefde en sorg vir hierdie leerders ‘n heerlike kospakkie voor te berei. 

Dankie ook aan Helpende Hand wat betrokke is by ons broodjies en kospakkies.

Daar word ook kospakkies, soos kruideniersware aan ses huisgesinne deur die jaar huis toe gestuur.  Weet verseker dat elkeen van u wat betrokke is ‘n verskil maak.  Ons ontvang ook op ‘n gereelde basis 10 brode wat deur Round Table geskenk word.  Ons opregte dank word gegee omdat hul die leerders van Welkom Volkskool se belange op die hart dra.

 

Mediasentrum

(Saamgestel deur Mev. J. Fourie – Aktiwiteitshoof)

Ons skool beskik oor ‘n goed toegeruste biblioteek wat ten volle benut word.  Ons is van die min skole wat met ‘n pragtige biblioteek kan spog.  Die leerlinge kan in ‘n kleurvolle en vrolike omgewing elke dag die genot van boeklees en uitneem van boeke, geniet.

Ons dank aan ons biblioteekprefekte, wat dwarsdeur die jaar, uitstekende werk gelewer het.  Hulle het gesorg vir ‘n ontspanne en vriendelike atmosfeer, waar elke kind hul kennis kon verbreed.

Dankie vir die ouers vir al die skenkings vir die Biblioteek.  Met hierdie onbaatsugtige optrede, bly die Biblioteek op hoogte met die nuutste geskrifte.

 

Spesiale Onderwys

(Voorberei deur Mev. S. Louw – Vakhoof )

Die S.O. klas maak voorsiening vir Gr. 1 tot 5 onder leiding van Me. A. Alers. 

Elke leerder werk volgens sy/haar eie vermoë en die strewe is om elke individu maksimaal te ontwikkel, sodat elkeen hul plekkie in die samelewing kan volstaan.

Om ‘n kind te onderrig is ‘n uitdagende taak, maar om na ‘n kind met spesiale behoeftes om te sien, is selfs nog ‘n groter uitdaging.  Welkom Volkskool tesame met ons ouers, bied vir elke spesiale kind ‘n plekkie in die son!.

 

Sport

 

Rugby

(Voorberei deur Mnr. H. v. Rooyen – Aktiwiteitshoof.)

Welkom Volkskool het vanjaar ‘n goeie seisoen beleef.  Afrigters se harde werk en seuns se entoesiasme was duidelik sigbaar tydens die seisoen.

 

Rugbytoer te Volksrust

Die o/11 A en o/13A beleef albei ‘n suksesvolle week. Die o/13 A span wen 3 uit die 5 wedstryde asook die o/11A span.

 

Liga-wedstryde

Welkom Volkskool ding mee in die A-liga van die Griffonsrugby en het weereens bewys dat ons een van die top skole in die Goudveld is.

Die spelers het ook baie bloodstelling gekry deurdat ons aan verskeie rugbydae deelgeneem het , naamlik : Nelsdrif Sportdag ,  Dagbreek Grootmandag , Riebeeckstad o/9 Rugbydag,en Naudeville B-spandag.

 

Provinsiale Spelers

o/13A: Jaundre Vorster.

Rylan Kirstein.

o/13A Sewes: Rylen Kirsten.

o/.13 XV: Wehan Mostert.

o/13C: Jaques de Klerk.

o/12XV: Keanu de Sousa.

Baie dankie aan al die afrigters vir die tyd wat julle opgeoffer het om dit ‘n suksesvolle seisoen te maak. Julle entoesiasme, positiewe gesindheid en lojaliteit teenoor ons skool en leerders gaan nie ongesiens verby nie.

 

Netbal

(Saamgestel deur Mev. N. Engelbrecht – Aktiwiteitshoof).

Dit is met groot dankbaarheid wat ons aan die einde van ‘n baie besige jaar kan terug kyk na vele netbalprestasies.

Die netbalseisoen skop af met ‘n suksesvolle mini-netbalkliniek wat deur die bekwame Mev. Wilna Marx aangebied word.  Ons was ook gelukkig om die hoogs aangeskrewe Mev. Burta de Kock, voormalige Protea Netbalafrigter, se afrigtingskliniek te kon bywoon.

Die o/12A- en o/13A-netbalspanne het weereens vanjaar aan die Odensia Aandreeks deelgeneem en het voortreflike netbal gespeel.

Die o/11A, o/12A & B en o/13A & B-netbalspanne het ‘n toer na Bloemfontein onderneem en waardevolle ondervinding opgedoen.  Hartlike dank aan die ouers en afrigters wat die toer moontlik gemaak het.

Hoë gehalte netbal was gedurende die seisoen gespeel.  Vier skole ding mee in die liga.  Die volgende tabelle weerspieël uitslae:

o/7 tot o/9 speel vriendskaplike wedstryde (mini-netbal).

Span

o/7A

o/7B

o/8A

o/8B

o/9A

o/9B

Wen

2

1

0

1

2

1

Verloor

1

2

1

1

2

Gelyk

1

1

2

 

Die o/10 tot o/13 netbalspanne speel liga.  Die volgende tabel weerspieël die Sone 1 uitslae.

 

Span

o/10A

o/10B

o/11A

o/11B

o/12A

o/12B

o/13A

o/13B

Posisie in liga

1ste

1ste

2de

3de

2 de

3de

2de

2de

 

Die o/12A- en o/13A-netbalspanne dring deur na die Lejweleputswa-uitspele toe, waar albei spanne uitmuntende netbal gespeel het, maar ongelukkig daar uitgeskakel is.

Die volgende speelsters was in die Lejweleputswa-spanne opgeneem:  Demi Roux en Kaylee Botha (o/12).  Ons is ook trots om te sê dat ons 4 speelsters gehad het wat in die Vrystaatspanne ingesluit was nl. Kayla Kotze en Nicola v.d Wath (o/12), asook Franzel de Jongh en Mienké Nieuwenhuis (o/13).  Hartlik geluk aan elke speelster met die skitterende prestasie.

Aan al die ouers rig ons ook ‘n besondere woord van dank vir u getroue ondersteuning tydens die seisoen.

Aan elke afrigter en netbalspeelster ‘n opregte woord van hartlike dank vir al julle opoffering en harde werk gedurende 2019.  Ek kan met vetroue sê dat almal gegroei en geleer het op een of ander gebied.

Baie geluk aan al die skeidsregters wat gegradeer het, of moes hergradeer en die eksamen suksesvol afgelê het.  Ons is trots op elkeen van julle!

n Spesiale woord van dank aan Volkies se Sportorganiseerder, Me. Marisa Steyn, wat gehelp het om 2019 se netbalseisoen seepglad te laat verloop.

Laaste maar nie die minste nie, alle dank en eer aan ons Hemelse Vader wat ons geseën het met soveel talente.

 

Atletiek

(Saamgestel deur Me. M Steyn).

Ons kan terugkyk op ‘n baie geslaagde atletiekseisoen gedurende 2019 met top prestasies van vele atlete.  Hier volg die uitslae vir die amptelike byeenkomste.

 

Suid-Sirkel Atletiek (5 Februarie 2019)

n Totaal van 40 atlete en 6 aflosspanne het plekke behaal op die jaarlikse Suid-Sirkel Atletiekbyeenkoms en sodoende vir ons ‘n algehele 1ste plek uit 16 skole behaal.  Ons atlete het uitsonderlik presteer en ons Volkieharte baie bly gemaak.

 

Goudveld Streek Atletiek (15 Februarie 2019)

Op die Noord-Vrystaat Atletiekbyeenkoms het 18 van ons atlete plekke behaal.  Ons atlete het baie goed gevaar en gewys dat die Volkies altyd in berekening gehou moet word.

 

Noord-Vrystaat Atletiek te Sasolburg (23 Februarie 2019)

Op die Noord-Vrystaat Atletiekbyeenkoms te Sasolburg het ons atlete hul goed van hul taak gekwyt.

n Totaal van 12 atlete het plekke behaal.

 

Vrystaat Atletiek te Sasolburg (2 Maart 2019)

Op die Vrystaat Atletiekbyeenkoms te Bloemfontein het ons atlete hul goed van hul taak gekwyt en uitsonderlik presteer.  Mienke Nieuwenhuis, Tyla Wasmuth, Demi Roux en Ian de Jongh word ingesluit in die Vrystaat Atletiekspan wat gedurende Maart aan die Suid-Afrikaanse kampioenskappe deelgeneem het in Germiston.

 

S.A. Atletiek te Paarl (14-16 Maart 2019)

Mienke Nieuwenhuis, Tyla Wasmuth, Demi Roux en Ian de Jongh het ons harte bly gemaak tydens die S.A. Atletiekbyeenkoms te Germiston.  Die atlete het goed presteer en ons Volkieharte bly gemaak.

Baie geluk, ons as Volkies is baie trots op julle!

 

Tennis

(Saamgestel deur Mev. A. v.d Vyver – Aktiwiteitshoof).

Volkies se tennisseisoen was baie suksesvol die Derde Kwartaal.

Verskeie spelers is gekies vir die Noord-Vrystaat spanne.

NVS A: o/10: Ivan du Plessis, Juandre Bezuidenhout, Vanessa Vasyliszyn.

o/12: Waldo Baretto, Demi Roux, Carli du Plessis.

o/14: Mienke Niewenhuis.

 

NVS B: o/10: Ian de Jongh, Semoné Mouton, Sonnica v.d Berg.

o/14: Kiana van Vuuren.

 

Die volgende leerders het ook die Goudveld Spanne gehaal:

o/10: Ivan du Plessis, Juandré Bezuidenhout, Ian de Jongh, Dean Wepener, Vanessa

Wasyliszyn, Semoné Mouton, Sonnica v.d Berg, Tenieke van Aswegen,

Surina Bezuidenhout, Nea Janse v. Rensburg.

o/12: Waldo Baretto, Deandré de Kock, Carli du Plessis, Demi Roux, Nea van Niekerk,

Hayley Wedderspoon.

o/14: Mienke Niewenhuis, Kiana van Vuuren, Cara van Niekerk.

Baie geluk ook aan ons ligawenners van 2019.  Die Senior Meisies C span, Junior Seuns A, Gr. 2A en Gr. 2B.

Die Senior meisies A span neem 4 Oktober deel aan die NVS-finaal.  Ons hou styf duimvas!  Baie geluk aan al ons tennisspelers en hul afrigters wat die hele seisoen Volkies se naam hoog gehou het.

 

Landloop

(Saamgestel deur Mev. H. van Rooyen – Aktiwiteitshoof)

Landloop atlete het tydens 2019 Welkom Volkskool se naam besonders hoog gehou.

Ons atlete het baie goed presteer die jaar en sewe atlete is gekies vir die Lejweleputswa-span, wat aan die Vrystaatkampioenskappe in Bloemfontein deelgeneem het. 

Baie dankie aan almal se harde oefeninge en getroue deelname die afgelope jaar.  Kom ons pak 2020 met nog meer “GUTS” en oorgawe aan en verhoog ons getalle nog meer.

 

Hokkie

(Saamgestel deur Mej. M. Steyn – Aktiwiteitshoof)

Ons Volkie Hokkiebokkies  het met groot opgewondenheid aan die einde van die tweede kwartaal begin oefen vir die hokkieseisoen. Die spanne was soos volg:

 

o/7          –               3

o/8          –               3

o/10        –               3

o/12        –               2

o/13        –               2

Ons het sewe spanne wat hul onderskeie liga’s gewen het naamlik:

 

o/8B;  o/8C.

o/8A

o/10A

o/10B

o/10C

o/12A

Ons het uitstekend presteer tydens die proewe en spog met vele spelers in die Noord Vrystaat sowel as Lejweleputswa-spanne.

Noord Vrystaat o/12 – Demi Roux

Noord Vrystaat o/13A – Tyla Wasmuth & Mienke Nieuwenhuis

NVS o/13B – Franzel de Jongh

Lejweleputswa o/12 – Suné Basson;  Willizé Watt & Nicole v.d Wath

Lejweleputswa o/13 – Tha-Mari Meiring

Die Volkies het voorwaar gewys wat in hulle steek en die betrokke skole met baie mag en krag aangepak.  Ons het ook vriendskaplike wedstryde gereël vir die spanne wat nie aan die liga kon deelneem nie.

Tydens die Welkom Gimnasium en Sentraal hokkiedae het ons spanne baie goed presteer.  Dankie aan elke Volkie wat met soveel passie aan die hokkie deelneem.

                                                               

Krieket

(Saamgestel deur Mnr. A.D. Fenwick  – Aktiwiteitshoof).

Dit is vir ons as afrigters ‘n voorreg om deel te kan wees van so groot groep talentvolle krieketspelers by Welkom Volkskool en belangstelling in krieket gedurende 2019.

Ons is alreeds drie kwartale intens besig met oefening, wedstryde, klinieke en ‘n reeks kriekettoere.  Die sukses van 2019 kan toegeskryf word aan harde werk vanaf die spelers en die passie waarmee afrigters die oefenveld en wedstryde betree.  Ons wil ook baie geluk sê aan die volgende seuns wat bevoorreg was om ‘n lid van ‘n Lejweleputswa krieketspan te kon wees:

o/11A – Ian de Jongh, Justin Peterson.

o/13B – Waldo Baretto, Donald Schoombee, Keagen Frankenfeld, Keanu de Sousa en Jeandré Vorster.

o/13A – Donovan Mouton.

o/11B – Erik Steyn, Jan-Thomas Bezuidenhout.

n Baie spesiale woord van dank aan elke borg wat die suksesvolle krieketseisoen vir ons moontlik gemaak het.

 

Skaak

(Saamgestel deur Me. J. Fourie – Aktiwiteitshoof)

Ons skaak presteer elke jaar baie goed en ons is baie trots op ons spanne.

Ons Senior A-span  eindig derde.  Die Senior B-span eindig tweede en die Senior C- span eindig eerste en is dus die ligawenners.  Die Junior A-span eindig tweede.  Uitsonderlike prestasie.  Hartlik geluk.

Andrew McNab, Lucille van Zyl en Willie van Zyl word in die Lejweleputsa Streekspan opgeneem wat Januarie aan die Suid-Afrikaanse Skaaktoernooi gaan deelneem.  Hartlik geluk.

 

Pro-20 Krieket

(Saamgestel deur Mnr. Brummer Marais – Koördineerder)

Die jaar se Pro 20 Sosiale Krieket Liga het in Augustus afgeskop en dis waar vriende, gesinne en kollegas bymekaar kom om die aand saam met mekaar te geniet om die krieket veld, langs die braaivleisvure en die manne wat hulle talente op die krieketveld ten toon stel, weg van die dag se werk en spanning.

Dit is die twaalfde jaar in ‘n ry wat Welkom Volkskool sy twaalfde Pro 20 Sosiale Krieket Liga aanbied.  Voorwaar ‘n groot prestasie vir Welkom Volkskool in ag geneem dat gelyksoortige projekte wat aangepak word deur ander instansies nie langer as 3 jaar volhard nie.  Dis ‘n sosiale liga wat plaasvind tussen verskillende besighede en firmas wat meeding om die gesogte trofeë.

Vanjaar is die vyfde jaar wat die liga in 4 maande voltooi word vanaf Augustus tot November.  Dit werk beter as voorheen, aangesien dit minder inmeng met die skoolaktiwiteite.

Hierdie liga kan gesien word as ‘n geldinsamelingsprojek vir Welkom Volkskool wat deur die hele gemeenskap van Welkom ondersteun word en nie net Volkie ouers nie.  Daar is ‘n eenmalige bedrag wat elke span aan die begin van die seisoen moet betaal en elke aand betaal hulle om die veld te gebruik. 

 

Kultuur

 

Voortrekkers:

(Saamgestel deur Mev. J. de Lange – Aktiwiteitshoof).

Ons kommando bestaan uit 249 lede en groei nog steeds.

Die jeugleiers was Kiana van Vuuren en Waldo van Zyl.

Offisiere.

Gr. 1       –               A. v.d Vyver.

Gr. 2       –               L. Taljaard, M. Barendse.

Gr. 3       –               R. Robbertze, B. Wedderspoon.

Gr. 4       –               C. Olivier, M. Marais.

Gr. 5       –               M. Mahne, S. Valentine.

Gr. 6       –               A. Kasselman, R. Nel.

Gr. 7       –               C. du Plessis

Kommandoleier –  Mev. Judy de Lange.

SAS/Finansies –    Mev. Louise Joubert

 

Kampe

Kommandokamp.

Ons het heerlik by die skool gekuier.

 

GGN-naweek

n Gebiedsgoedgekeurde naweek is in die Tweede Kwartaal by Koppie Alleen en Nelsdrif aangebied.  Tagtig Graad 4, 5, 6 en 7 jeuglede het dit bygewoon.

 

Doornkloof –Gebiedskamp

Gedurende die Oktobervakansie het 86 jeuglede op Doornkloof gekamp.

 

Uitstappies.

Gedurende die jaar het elke span heerlike uitstappies gehad.           

 

Fondsinsamelings

Ons het op Valentynsdag plakkers verkoop.

Gedurende die Tweede Kwartaal het ons ouers se vrygewigheid van ons verkoping ‘n suksesvolle projek gemaak.

 

Omgeeprojek

Die Voortrekkers het honde en katkos vir Claws ingesamel.

 

Voorslag Penkop-Drawwertjie eksamen

Die toetskamp het op Doornkloof plaasgevind.  Mev. A. v.d Vyver, Mev. J. de Lange en Mev. C. du Plessis het hulle die naweek vergesel.  Die 19PD-leerlinge het as volg presteer:

Micheala Bezuidenhout – Silwer

Franzel de Jongh – Silwer

Danika Fouche – Silwer

Danalé Kruger – Goud

Mika Kruger – Silwer

Caitlin Pearce – Silwer

Shalea Pretorius – Goud

Cara van Niekerk – Goud

Kiana van Vuuren – Goud

Jenine van der Walt – Goud

Anushca Venter – Goud

Steve Ferreira – Goud

JJ Janse van Rensburg – Silwer

Loukie Marnewec – Goud

Ryan Martin – Silwer

Willem Odendaal – Goud

Dean van Heerden – Silwer

Waldo van Zyl – Goud

André Vosloo – Silwer

 

Redenaars

(Saamgestel deur Mev. J. Fourie – Aktiwiteitshoof)

Altesaam het daar 11 leerlinge aan die ATKV-Streekredenaarskompetisie in Kroonstad deelgeneem.

 

Dean Wepener en  Kaylee Groenewald het deurgedring na die Semi-finaal.  Dean Wepener eindig derde in die Vrystaat in die Gr. 4-5 groep.  Hartlik geluk.

Tydens Senekal se Redenaarsfees het ons 51 leerlinge gehad wat aan hierdie fees deelgeneem het.

Die onderstaande kinders ontvang pryse in die onderskeie afdelings:

Beste aanbieding – Audrey Hodgson, Janke Rossouw, Wian Myburgh, Lucille van Zyl en Mia de Jonge.

Beste taalgebruik – Logan Jacobs, Kristen Long, Willie van Zyl, Anushca Venter en Kiana van Vuuren.

Hartlik geluk aan al die leerlinge en baie dankie aan hul ouers wat gehelp het om uitstekende toesprake uit te werk, vir u positiewe gesindheid en die motivering van ons redenaars.

 

Koor

(Saamgestel deur Mev. Cizelle du Plessis  – Aktiwiteitshoof)

Die Senior Koor bestaan uit sewe en sestig leerlinge vanaf Graad 4-7.  Die Junior Koor bestaan uit 36 leerlinge vanaf Graad 1-3.

Die twee kore het die jaar by twee geleenthede opgetree.  Die kore word deur Mev. Tania Snyman afgerig en begelei.

 

Afrikaanse Taal en Kunstefees

(Voorberei deur Mev. J. Fourie – Aktiwiteitshoof)

Tydens die Goudveldse Taalfees het ons in die Redenaars- en Poësie-, Lees- en Kunsafdelings skitterende resultate ontvang en ons leerlinge het uitstekende kommentare gekry.

 

Goudveld-Taal- en Kunstefees

Die volgende uitstekende uitslae is opgelewer:

Afdelings

Simbole

 

 

 

 

 

 

C

B

B+

A

A+

A++

Redenaars

 

 

1

4

13

18

Lees

 

 

 

1

3

18

Poësie

Voordrag

 

 

1

14

39

42

Selfgeskrewe gedigte

1

 

 

4

2

3

Kuns

4

9

5

7

5

11

 

Katagoriewenners:  Redenaars

Gr. 3       Janke Rossouw

Gr. 4       Dean Wepener 

Gr. 5       Lucille van Zyl 

Gr. 6       Willie van Zyl   

Gr. 7       Waldo van Zyl 

 

Lees:

Gr. 2:      Carike du Toit

Gr. 3:      Kaylee Groenewald

Gr. 4:      Sonnica van den Berg

Gr. 5:     Hayley Wedderspoon

 

Poësie – Voordrag:

Gr. 1:      Kara Taute          

Gr. 2:      Reanike Maritz

Gr. 3:      Tené Martin

Gr. 4:      Dean Wepener

Gr. 7:      Waldo van Zyl

 

Selfgeskrewe gedigte:

Gr. 4:      Lené van Lingen

Gr. 5:      Francois Joubert

Gr. 6:      Nicola v.d Wath

 

Kuns:

Gr. 2:      Liam Barreto

Baie geluk met uitstekende prestasies.

 

Buitelugskool

(Voorberei deur Mnr. A. Barnard – Aktiwiteitshoof).

Ons Graad 6-leerders het hierdie jaar vir die eerste keer ‘n buitelugskool kamp bygewoon wat deur Welkom Volkskool aangebied is.  ‘n Baie interessante program was aangebied.  Leerders kon heerlik in die buitelug hul leiervaardighede ontwikkel.  Ander vaardighede soos probleemoplossing, kreatiewe denke en groepwerk is ook aangespreek.  Dit was weereens ‘n verrykende ervaring vir ons leerders.  ‘n Groot sukses vir ‘n kamp wat vir die eerste keer aangebied is deur Welkom Volkskool, ons sien uit na die volgende kampe wat voorlê in die toekoms.

 

Entrepreneursdag

(Saamgestel deur Mnr. T. de Villiers – Aktiwiteitshoof.)

Die entrepreneurs is op Vrydag, 30 Augustus 2019 gehou.  Leerders van Graad 5 tot 7 het die jaar aan die entrepreneursdag deelgeneem.  Wat ‘n wonderlike ervaring vir elke leerder!  Met die opstel van die stalletjies, moes leerders probeer om sover moontlik die kleure en waardes van ons skool in te bring.  Leerders moes ook ‘n leuse of slagspreuk kies met die woorde wat die leerders gekies het.  Die leerders was baie kreatief en oorspronklik, wat die beoordeling ‘n baie moeilike keuse gemaak het.

Die wenners vir 2019 was:

Gr. 5 – Handré Maree, Aiden Erasmus en Eric Steyn.

 

Ander aktiwiteite

 

Studieklasse

(Saamgestel deur Mev. N. Willemse)

n Groot hoeveelheid van ons leerders is betrokke by die studieklasse wat deur privaat persone en opvoeders aangebied word.  Ons bedank al die persone wat hierdie groot taak verrig hartlik vir hul dienste.

 

Fedukwas

(Saamgestel deur Mnr. Johann Olivier – Eienaar).Fedukwas het vanjaar sy 19de bestaansjaar gevier.

Fedukwas beginsels:

Ons is ’n organisasie gebou op ’n Christelike fondament, ons sal ons Christelike karakter behou.

Baie aandag word aan ons Graad R leerders spandeer om hul skoolgereedheidsvlak te verhoog.  Volgens onderwysers pas Volkskool se Graad R leerders makliker aan wanneer hul Gr. 1 toe gaan.

Ons Primêre fokus is om ’n breinontwikkelingsprogram vir ons kinders te bied.  Dit is wetenskaplik bewys dat beweging breinontwikkeling stimuleer.  Kortom gestel:  Fedukwas maak u kinders slimmer!

Ons het gedurende 2019 baie tyd spandeer aan leerders wat spesiale aandag verg.

Ons personeel is onvoorwaardelik lojaal aan Welkom Volkskool en tree op as ambassadeurs vir u skool.

Alberta Claassen is nou vir die veertiende agtereenvolgende jaar ons Fedukwas instrukteur by Welkom Volkskool.  Ons is trots op die volgehoue uitstekende, professionele werk wat sy verrig!  Dit is verreikend om die besonderse band wat sy met u kinders en personeel gehou het waar te neem.  Personeel het groot vertroue in Alberta en neem haar aanbevelings ten opsigte van leerders in ag.

Ons rig ’n ope uitnodiging aan ons ouers om enige tyd by ons lesse in te stap en self te sien wat ons doen!

My persoonlike waarneming is dat ons die opvoedkundige doelwitte van die Fedukwas program in 2019 bereik het en ons sien uit om saam met u die uitdagings wat 2020 bied te oorkom!

Ons wil graag Mnr. Derick v.d Vyver en sy personeel bedank vir sy volgehoue ondersteuning, ons waardeer dit opreg!

Welkom Volkskool is ’n spogskool waar die leerders floreer.  Dit is vir ons ’n eer om by Welkom Volkskool betrokke te wees.

Ons bid u skool die Here se rykste seën toe.

 

Bedankings

 

 • P.P. Zonke, Distriksdirekteur vir sy lojaliteit en begrip.

 • Personeel van die hoofkantoor, asook ons plaaslike Skoolbestuur- en Beheerontwikkelaar Mr. Mohako vir hul bystand.

 • Baie dankie aan die Beheerliggaam onder leiding van Me. Gerda Janse van Rensburg vir hul puik samewerking, positiewe bydraes en meelewing.

 • Die personeel van die Opvoedkundige Hulpsentrum vir hul getroue bystand en hulp.

 • Ons hartlike dank aan besighede, organisasies en individue wat altyd ‘n oop hand vir ons skool het.

 • Die Ouerkomitee, onder leiding van Mev. Wanda Wasmüth vir hul puik gesindheid, uitstaande gees en waardevolle dienste.

 • Ons ouers – U hou ons hande hoog.

 • Ons Sekretaresses, Mevv. Scott , Jacobs , Joubert en Matthysen vir hul lojaliteit en vriendelikheid.

 • Aan ons leerders vir hul puik dissipline, oorgawe en goeie gesindheid.

 • Die Bestuurspan en Personeel wat elke uitdaging met oorgawe aangepak het. Daar is groot waardering vir u positiewe optrede en ywer. 

 • Die Prinsipale van buurskole – Baie dankie vir u lojaliteit en goeie samewerking.

 • Die plaaslike leraars dat hulle altyd bereid en gewillig is om ons leerders op Geestelike terrein by te staan en te bearbei.

 • Hartlike dank aan al ons afrigters, organiseerders en aanbieders gedurende die jaar. U taak is van kardinale belang vir die beeld van ons skool.

 • Baie dankie aan ons Leerlingraad en Mediateekprefekte vir hul leiding, inisiatiewe en uitstaande dissipline. Die voorbeeld wat ons Hoofleiers, Steve Ferreira en Tyla Wasmuth gestel het, was uitstaande.

 • Laastens aan ons Hemelse Vader vir Sy genade, Sy liefde en Sy omgee wat ons skool deur 2019 gedra het.

 

Komiteelede 2019

Beheerliggaam:

Me. G. Janse v. Rensburg – Voorsitter

Mnr. J. Naudé – Ondervoorsitter

Mnr. D. v.d Vyver – Sekretaris

Mev. J. de Lange – Notulerende Sekretaresse

Mej. M. Steyn

Mev. T. Martin

Mnr. H. v. Rooyen

Mnr. S. v. Zyl

Mnr. B. Pienaar   

Mnr. J. Jurius (Gekoöpteer)

Mev. A. Jacobs (Gekoöpteer)

Mnr. Stolz (Gekoöpteer)

               

Finansiële Komitee

Mnr. J. Naudé – Voorsitter

Mnr. D. v.d Vyver – Prinsipaal

Mev. A. Jacobs – Sekretaresse

Mnr. S. v. Zyl – Waarnemer

Mev. A. Oberholzer

Mej. M. Steyn

Mnr. H. v. Rooyen

 

Bemarking-, Kommunikasie en Skakeling

Mev. T. Martin – Voorsitter

Mnr. D. v.d Vyver – Prinsipaal

Mev. A. Oberholzer

Mev. M. Steenkamp

Mej. M. Steyn

Mev. M. Fourie

Mev. J. de Lange

Mev. L. Joubert

 

Toerusting-, Geboue- en Terrein

Mnr. B. Pienaar – Voorsitter

Mnr. D. v.d Vyver – Prinsipaal

Mev. A. Oberholzer            

Mej. M. Steyn – Sekretaresse

Mnr. A. Barnard

Mnr. F. Godfrey

 

Ouerkomitee 2019

Mev. Wanda Wassmuth – Voorsitter

 

Menslike Hulpbronne

Mev. G. Janse v. Rensburg – Voorsitter

Mnr. J. Naude

Mnr. D. v.d Vyver

Mnr. S. v. Zyl

Mev. J. de Lange

Mnr. H. v. Rooyen

 

Sportkomitee

Mnr. H. v. Rooyen

Mej. M. Steyn

Mev. S. Louw

Mnr. D. v.d Vyver

 

Afrigters 2019

Sport

Rugby

Mnr. H. v. Rooyen – Aktiwiteitshoof

Mnr. W. NieuwenhuisBulletjies

Mnr. J. Marais – Bulletjies

Mnr. A. Carstens – o/9A

Mnr. N. de Klerk

Mnr. P. Lombard – o/9B

Mnr. A. Barnard – o/11A

Mnr. T. de Villiers – o/11B

Mnr. J. Marais     

Mnr. H. v. Rooyen – o/13A

Mnr. X. Fenwick – o/13B

Mnr. J. Fourie                       –                                              

 

Netbal

Mev. N. Engelbrecht – Aktiwiteitshoof

Mev. N. Willemse – o/7A

Mej. A. Buchler – o/7B

Mej. C. Koekemoer – o/8A

Mej. A. Kasselman – o/8B

Mev. J. Fourie – o/9A

Mej. M. Marais – o/9B

Mej. S. Valentine – o/10A

Mej. A. Alers – o/10B

Mej. S. Louw – o/11A

Mej. M. Steyn – o/11B

Mev. S. Pretorius – o/12A

Mej. M. Barendse – ` o/12B

Mev. N,. Engelbrecht – o/13A

Mev. B. Wedderspoon – o/13B

 

Atletiek

Mej. M. Steyn – Aktiwiteitshoof

Mev. R. Robbertze – Naellope (o/7-o/9)

Mev. L. Taljaard                                 –              

Mej. S. Valentine – Middelafstande

Mej. N. Mahne    

Mnre. T. de Villiers & W. Nieuwenhuis – Werpskyf

Mnr. N. de Klerk & Me. N. Engelbrecht – Hekkies

Mnr. A. Barnard – Gewigstoot

Mej. M. Barendse – Gewigstoot

Mnr. J. Fourie – Verspring

Mnr. P. Lombard – Verspring

Mnr. D. v.d Vyver – Naellope (o/10-o/13)

Mej. S. Uys – Hoogspring

Mnr. A. Carstens & Mnr. J. Marais – Spiesgooi

Mej. M. Steyn – Spanbestuurder

Mev. H. v. Rooyen – Spanbestuurder

Mej. A. Kasselman – Spanbestuurder

 

Krieket

Mnr. J. Marais – o/7

Mnr. J. Fourie – o/8

Mnr. X. Fenwick – o/9A

Mnr. P. Lombard – o/9B

Mnr. T. de Villiers – o/11A

Mnr. A. Barnar – o/11B

Mnr. H. v. Rooyen – o/13A

Mnr. N. de Klerk – o/13B

               

Tennis

Mev. A. v.d Vyver – Aktiwiteitshoof

Mej. C. Koekemoer – Gr. 1A

Mev. B. Wedderspoon &

Me. C. du Plessis – Gr. 1C

Mev. C. Olivier – Gr. 2A

Mej. S. Valentine- Gr. 2B

Mev. S. Louw – Jnr. Dog. A

Mev. R. Robbertze – Jnr. Dog. B

Mev. L. Taljaard – Jnr. Dog. C

Mev. N. Willemse – Jnr. Seuns A

Mnr. J. Fourie – Jnr. Seuns B

Mnr. J. Marais – Jnr. Seuns C

Mev. J. Fourie – Snr. Dog. A

Mej. A. Aler – Snr. Dog. B

Mev. N. Engelbrecht – Snr. Dog. C

Mev. A. v.d Vyver – Snr. Seuns A

Mnr. P. Lombard – Snr. Seuns B

Mnr. A. Carstens – Snr. Seuns C

 

Hokkie

Mej. M. Steyn – Aktiwiteitshoof

Mej. S. Uys – o/7

Mnr. J. Taljaard –

Mej. N. Mahne

Mej. A. Alers – o/8

Mev. N. Willemse

Mej. M. Barendse

Mej. M. Marais – o/10

Mej. A. Kasselman

Mej. C. Koekemoer – o/12

Mej. M. Steyn – o/13

 

Skaak

Mev. J. Fourie – Aktiwiteitshoof

Mev. J. Fourie – Seniors

Mej. A. Kasselman – Juniors

Mej. A. Kasselman – Beginners

 

Landloop

Mej. S. Valentine – Aktiwiteitshoof

Mej. N. Mahne

 

Kultuur

 

Voortrekkers

Mev. Judy de Lange – Kommandoleier & Admin.

Mev. Cizelle du Plessis – Gr. 7

Mev. Ruché Robbertze & 

Mej. R. Nel, A. Kasselman – Gr. 5

Mej, M. Barendse – Gr. 3

Mev. Lené Taljaard – Gr. 2

Mev. A. v.d Vyver – Gr. 1

Mev.  Louise Joubert- Finansies & SAS

Mev. C. Olivier, M. Marais – Gr. 4

Mej. N. Mahne, S. Valentine – Gr. 6

 

Redenaars

Mev. Marietjie Fourie – Aktiwiteitshoof (Grondslagfase)

Mev. Jacoline Fourie – Aktiwiteitshoof (Senior Fase)

Mev. Suzette Louw – Gr. 3-Redenaars

Mev. Marizanda Steenkamp – Gr. 4 – Redenaars

Mev. Jacoline Fourie – Gr. 5 – Redenaars

 

Koor

Mev. Judy de Lange – Koördineerder – Senior Koor

Mev. Tania Snyman – Afrigster

Mev. Alzonet v.d Vyve – Koördineerder – Junior Koor

 

Leerlingraad

Mev. Judy de Lange – Aktiwiteitshoof

 

Verversingskomitee

Mev. Cizelle du Plessis – Aktiwiteitshoof

Mev. Alzonet v.d Vyver

Mev. Judy de Lange

Mev. Nadine Willemse

Mej. Nelmari Mahne

 

Afrikaanse Taal- en Kunstefees

Mev. Jacoline Fourie – Aktiwiteitshoof

 

Melodrama

Mev.  M. Steenkamp – Aktiwiteitshoof.

Kontak ons gerus oor enige
verslag navrae

Kontak ons

057 352 5996

volkskool@mweb.co.za

Ons adres

40 Tana Str, Welkom,
Vrystaat, 9459

© 2020 Welkom Volkskool. Website by Creative Clicks