gia vang hom nay , seo uy tin , bao ve viet nam , cong ty bao ve viet nam , dich vu bao ve viet nam , thoi trang viet nam , thoi trang viet nam , tin tuc moi viet nam , tin moi viet nam , chia se mon ngon , phim viet nam , ung dung game , tin giai tri , tin cong nghe , khach san da lat , anh showbiz , my pham trang da , bao da ipad , op lung iphone , bao ipad , tap chi sao , kem duong da , may tinh bang , samsung , dien thoai sky , iphone , smartphone gia re , phim club , bao cong nghe , ipad , iphone 5s , thoi trang , Game Mobile , game mobile , meo vat , me va be , OpenCart Themes , flash card

header image
 

Jaarverslag

Welkom Volkskool

 

Jaarverslag 2017

 

Inleiding.

Dit is vir my ‘n aangename voorreg om in die agt-en-sestigste bestaansjaar van Welkom Volkskool die Jaarverslag aan u voor te hou en ek doen dit graag in diepe afhanklikheid van Ons Hemelse Vader.

 

Met die saamstel van hierdie Jaarverslag het ons daarna gestreef om die hoogtepunte van 2017 aan ons ouers voor te lê. Hierdie hoogtepunte laat ‘n mens besef dat die afgelope jaar gepaard gegaan het met harde werk, hoë kwaliteit van nagestrewe doelwitte en baie seën van ons Hemelse Vader.

 

Danksy ‘n spanpoging tussen opvoeders, ouers en leerders is daarin geslaag dat Welkom Volkskool produktief en effektief sy doelwitte bereik het.

 

Die Beheerliggaam, onder die bekwame Voorsitterskap van Mnr. Stoffel v. Zyl, het deurgaans paraat opgetree en meer vermag as wat van hulle verwag word.

 

Die Opvoeders van Welkom Volkskool het soos in die verlede, met groot professionaliteit funksioneer en elke taak met oorgawe aangepak en volvoer. Die passie van elke opvoeder is opmerklik en is beslis ‘n bate vir die opvoeding van ons leerders.

 

Hartlike dank aan elke ouer se ondersteuning en dat u bereid was om die ekstra myl saam met ons te stap. Die bestuur, die opvoeders en leerders het weereens ervaar hoeveel ondersteuning die ouerkorps van Welkom Volkskool aan ons verleen het die afgelope jaar. Hierdie ondersteuning maak ‘n groot deel uit van ons sukses die afgelope jaar.

 

Ons wil graag vannaand elke leerder hartlik gelukwens met jul prestasies deur die jaar. Julle is ons trots en ons juig vanaand saam met elkeen wat ‘n toekenning ontvang.

 

My wense en bede is dat elke opvoeder, ouer en leerder sal fokus op dit wat waarde het, en dat 2018 voorspoed en vrede vir elke huisgesin sal inhou.

 

Algemeen.

Ter Nagedagtenis.

Ons opregte meegevoel aan opvoeders, ouers en leerders wat dierbares gedurende die jaar aan die dood moes afstaan. Mag die Hoërhand u omvou in Sy liefde en ondersteuning.

 

Ouerbetrokkenheid.

Welkom Volkskool is geseënd met ‘n puik ouerkorps en ons is werklik dankbaar vir u omgee, liefde en absolute oorgawe waarmee u u taak volvoer. Baie dankie vir u ondersteuning van ons opvoeders en vir u tyd wat u aan Welkom Volkskool spandeer het. Baie dankie aan elke ouer se bydrae, hoe gering ook al, wat bygedra het tot die sukses van ons skool.

 

Ek laat u met die gedagte vir 2018 volgens 2 Korintiërs 10:17 en 18: “Hy wat roem, moet in die Here roem”. Die man wat die proef deurstaan het, is nie een wat homself prys nie, maar die een wat deur die Here geprys word.

 

Beheerliggaam.

(Saamgestel deur Mnr. Stoffel v. Zyl Voorsitter van Beheerliggaam).

INLEIDING

 

Die jaar 2017 het verby geflits en hier staan ons vanaand by die hoogtepunt van die jaar se skoolkalender.

 

Die jaar 2017 is ‘n jaar waar daar groot hoogtes bereik is waar vele veranderings plaasvind het en waarin ons Welkom Volkskool vir die toekoms begin posisioneer het.

 

Ons is BAIE trots op die uitstekende prestasies van ons leerder, maar ook op die ontsaglike bydrae wat ons onderwyspersoneel, die beheerliggaam en u as ouers gelewer het om nog ‘n suksesvolle jaar te kon voltooi.

 

Ons het een gesamentlike doelwit en dit is om kwaliteit onderrig aan ons kinders te gee. Daarvoor het ons ‘n span nodig en elkeen van u wat vanaand hier is is deel van hierdie uitmuntende span. As ‘n span maak ons van Welkom Volkskool die mees gesogte laerskool in die Noord-Vrystaat, werklik ‘n skool om op trots te wees!

 

 

WAARNEMENDE SKOOLHOOF

Mnr. Derick van der Vyver neem die afgelope jaar waar as skoolhoof. Mnr Van der Vyver, ‘n besondere woord van dank aan u vir die wyse waarop u die skool die afgelope jaar bestuur het, ons het groot waardering daarvoor en ons wil u geluk wens met die goeie werk van u en u personeel die afgelope jaar.

 

ONDERWYSPERSONEEL

‘n Baie groot dankie aan u as onderwyspersoneel vir u harde werk, dankie vir u positiewe ingesteldheid en vir dit wat u in elkeen van ons kinders se lewens inploeg. Dankie dat u as ‘n span met Mnr. Van der Vyver en die Beheerliggaam saamwerk en dat u ingekoop het in die veranderings wat geimplementeer is. U harde werk en positiewe gesindheid word raak gesien en opreg waardeer.

 

 

 

 

 

LEDE VAN DIE BEHEERLIGGAAM

 

Dr. Ben de Klerk het gedurende die jaar bedank maar het na gesprekvoering onderneem om tot na volgende jaar se verkiesing aan te bly al kan hy nie die kwartaalikse vergaderings bywoon nie.

 

Daar is drie nuwe lede tot die beheerliggaam gekoöpteer, hulle is Mnr. Henrico van Rooyen aan die onderwyskant en uit ouergeledere is Mev. Gerda Janse van Vuuren en Mnr. Bennie Pienaar gekoöpteer.   Baie welkom aan elkeen van u en dankie dat u bereid was om as gekoöpteerde lede op die beheerliggaam te dien en om uself vertroud te maak met die werksaamhede van die beheerliggaam.

 

Die beheerliggaam sien as volg daaruit.

 

Voorsitter:                                                             Mnr Stoffel van Zyl

Onder-Voorsitter:                                                 Mnr Johan Naude

Sekretaris:                                                             Mnr Derek van der Vyver

Notulerende Sekretaresse:                                Mev Judy de Lange

Finansies                                                               Mev Anja Jacobs

Geboue en Terrein                                               Mnr Francois du Plessis

Bemarking en Ouerkommitee                           Mev Thelma Martins

Sportkommitee                                                    Mnr Henrico van Rooyen

Gekoöpteerde lede                                              Mev Gerda Janse van Rensburg

Mnr Bennie Pienaar

Bedankings                                                           Dr Ben de Klerk

 

 

Gedurende Maart 2018 word ‘n nuwe beheerliggaam verkies en ons vra u as ouers om die verkiesing asseblief in groot getalle te ondersteun. Dit is my wens om elkeen van die Beheerliggaamslede opreg te bedank vir die beginselvaste span wat u is, vir die onsettende harde werk wat u insit, vir die onbaatsigtige bydrae wat u elkeen maak en vir die goeie spangees wat daar onder ons heers. Ook ‘n hartlike woord van dank aan die gades van die Beheerliggaam en vir u ondersteuning, dit word ook raakgesien en opreg waardeur.

 

Aan die nuwe Beheerliggaam wat volgende jaar verkies gaan word wil ek sê staan by wat reg is, moenie skroom om moeilike maar regverdige besluite te neem nie en neem besluite slegs in belang van die skool. Stel personeel aan wat inkoop by die skool se visie en waardesisteem en stel die beste onderwyspersoneel tot u beskikking aan. Moenie afwyk van die skool se waardesisteem nie, leef die skool se waardes uit en bly beginselvas. My beste wense vergesel u met die taak wat op u wag.

 

AANSTELLING VAN NUWE SKOOLHOOF

Die proses vir die aanstelling van ‘n nuwe skoolhoof is gedurende Oktober 2017 afgehandel en ons wag in spanning vir die Departement van Onderwys om die finale besluit te neem en die aanstelling bekend te maak. Die beheerliggaam het ‘n vertroulikheidsdokument geteken en ons mag nie enige inligting openbaar maak nie. Die verwagting is dat die aanstelling op die vroegste teen 1 Desember 2017 bekend gemaak sal word maar dit kan tot aan die begin van die tweede kwartaal van 2018 uitgerek word.

 

Die proses vir die aanstelling van ‘n skoolhoof word deur die skolewet gereguleer. In kort kom dit daarop neer dat die pos van skoolhoof ekstern deur die Departement van Onderwys ge-administreer word met sekere magte wat aan die beheerliggaam van die skool volgens die skolewet gegee word.

 

Daar was dertien aansoeke vir die pos as Skoolhoof by Welkom Volkskool. Slegs vyf kandidate het die kortlysting gehaal en is genooi vir onderhoude. Na die onderhoude is die top drie kandidate gekies en aan die Departement van Onderwys genomineer om oorweeg te word vir aanstelling as Skoolhoof. Daar was uitstekende aansoeke en ons het met ‘n groot kopkrap situasie gesit om die beste kandidate te kies. Die kandidate wat die kortlysting gehaal het en veral die finale drie persone wat as Skoolhoof aanbeveel is is van hoogstaande gehalte.

 

U word die versekering gegee dat die beheerliggaam objektief en in belang van die skool opgetree het en dat enige van die top drie kandidate elkeen in eie reg ‘n groot aanwins vir Welkom Volkskool sal wees.   Die mag is nou uit ons hande uit en die Departement van Onderwys het die reg om enige van die top drie kandidate as Skoolhoof aan te stel. Ons sit saam u in spanning en wag vir die uitslag en aanstelling van ons nuwe Skoolhoof.

 

Ongeage wie die nuwe skoolhoof is word ‘n inhuldigingsfunksie beplan en u sal op hoogte van sake gehou word.

 

 

STRATEGIE EN UITDAGINGS VIR 2018

Ons herinner u graag aan die strategiese sessie wat die Beheerliggaam gedurende September 2015 gehou is.   Dit is met genoë dat ons kan terug raporteer dat ons stewig op koers is met die implementering van die strategie en dat daar die afgelope jare daadwerllik opgetree is om ons skool te herposisioneer en ook as ‘n volwaardige waardegedrewe skool te vestig. Heelparty veranderings op verskeie vlakke is die afgelope twee jaar aangebring en ons sien reeds die resultate daarvan.

 

Die volgende aspekte het baie sterk na vore gekom gedurende die strategiese beplanning van 2015 en is gedurende 2017 verder bevorder:

 

 • Afrikaanse as moedertaal onderrig:

 

Enkelmedium onderrig in Afrikaans is ononderhandelbaar, dit sal bly voortbestaan in Welkom Volkskool en sal op alle terreine bevorder word.

 

 • Christelike waardes en waardesisteem:

 

Ons kies om ons Christenskap aktief in ons skool binne ‘n Afrikaanse gemeenskap uit te leef. Ons respekteer ander gelowe en kulture, ons is verdraagsaam en medelewend teenoor almal en daar word hard gepoog om deur ons voorbeeld te lei.

 

 • Skoolhoof en Onderwyspersoneel:

 

Ons skoolhoof en adjuknhoof is ons vertoonvenster na buite en vervul kritiese belangrike rolle in die skool en die gemeenskap. Die aanstelling van die nuwe skoolhoof, adjunkhoof, leierskorps en onderwyspersoneel was top prioriteit en is met groot omsigtigheid hanteer. Die kwaliteit van ons personeelkorps is die hart van die skool en is ons grootste bate.

 

 • Akademie, Sport en Kultuur

 

Kwaliteit akademiese onderrig sowel as kwaliteit onderrig op sport en kultuur gebied is ons hoof doelwit en ons streef daarna om gebalanseerde leerders te kweek wat ‘n positiewe bydrae tot ons land sal verseker.

 

 

 • Handelsmerk ‘Welkom Volkskool’:

 

Ons handelsmerk is die voorkeur handelsmerk in die Goudveld, dit sal met integriteit beskerm en bevorder word.

 

 • Infrastruktuur:

 

Ons geboue en infrastruktuur kort aandag. Die skoolterrein en infrastruktuur kan nie sonder finansies onderhou en verbeter word nie. Ons suig hier aan die agterspeen maar planne is reeds in werking om in die volgende paar jaar hier ‘n groot verskil te maak.

 

 • Finansies:

 

Daar sal daarwerklike en deurlopende stappe geneem word om die volhoubare finansiële welstand van die skool te verseker.

 

Dit is met groot dankbaarheid dat ons vanaand kan bekendmaak dat die skool se omdraai strategie groot vrugte afgewerp het en dat die die finansiële welstand van die skool weer gesond is.   Ons was in ‘n krisis en ons is vandag beter as ooit geposisioneer om volhoubare finansiële welstand te verseker. Ons sien reeds die uitwerking van streng finansiële kontroles en beleidsveranderinge wat geimplementeer is. Baie dankie aan Mnr. Johan Naude wat hier ‘n groot rol gespeel het asook Mnr. Derick Van der Vyver en Mev. Anja Jacobs wat die beleide met passie en met groot omsigtigheid implementeer en uitvoer.

 

Die Departement van Onderwys en Fedsas beveel aan dat skole ‘n reserwe fonds moet onderhou gelykstaande aan twee maande van die skool se uitgawes. In ons geval beteken dit ‘n reserwefonds van R1.1m. Dit is een van die doelwitte van die huidige beheerliggaam om met die oorgee aan ‘n nuwe beheerliggaam die noodfonds ten volle befonds te hê en om strukture gevestig te hê om die fonds deurlopend te onderhou. Die skool sal gedurende 2018 in ‘n finansieel gesonde toestand aan die nuwe beheerliggaam oorhandig word.

 

 • Skoolgeld – die realiteit:

 

 

Daar is egter ‘n belangrikse saak wat met groot omsugting maar sonder om doekies om te draai onder u aandag gebring moet word en dit handel oor die wanbelans in die betaling van skoolfondse.

 

Die skoolgeld vir 2018 is met R50 per maand verhoog na R890 per leerder per maand. Dit is baie billik geprys in vergelyking met ander soortgelyke skole in ons omgewing en ons was in die bevoorregte posisie om die aanpassing vir 2018 laag te hou. Dit moet aan u as ouers uitgelig word dat ongeveer R443 van die skoolfonds gebruik word om ouers wat nie skoolgeld betaal nie te susidieer. Dit is ‘n baie ongesonde en nie-volhoubare situasie wat oor baie jare in ‘n verkeerde kultuur ontaard het.

 

Indien ons hierdie kultuur kan omdraai en 100% van ouers betaal hul skoolgeld sal dit beteken die skoolfonds slegs R447 per leerder per maand sou beloop. U het reg gehoor R890 min R443 subsudie aan niebetalers is gelyk aan R447 wat die skoolfonds eintlik moet wees! Ons hoop dit illustreer die omvang van die probleem. Ouers buit mekaar finansieël uit dit is ‘n disfunksionele kultuur is wat uitgeroei moet word. Nie-betaling van skoolfonds veroorsaak dat kruissubsudie plaasvind wat maak dat ouers wat wel betaal baie meer as hul regmatige deel moet betaal vir die skool om te oorleef.

 

Die wanindruk bestaan onder sekere ouers dat hulle nie skoolfonds hoef te betaal nie, dat dit ‘n staatskool is en dat die regering die skoolfonds namens hulle betaal. Dit is geheel en al onwaar. Die waarheid is dat Welkom Volkskool ‘n enkelmedium skool met Afrikaans as onderrig taal is en dat ons baie min bydraes van die regering kry. Ons begroting beloop R7.2m per jaar waarvan die Department van Onderwys die afgelope jaar slegs R148,000 bygedra het, dit is net 2% van ons begroting.   Die res van die geld van oor die R7,052,000 kom van u as ouers af deur skoolfondse en fondsinsamelings.

 

Onregverdig? Dalk nie want ons as gemeenskap het besluit en gekies om ‘n ander pad as 100% staatsbefondsde skole te loop om ons die vryheid te gee om ons taal, kultuur en geloof uit te leef en om die kwaliteit van onderrig aan ons kinders self te bepaal.   Ons kinders se onderrig toekoms is dus in ons eie hande.

 

Ons het ‘n pesoneelkorps van ongeveer 52 personeellede insluidende onderwyspersoneel, administratiewe en kleuterskool personeel.   Die Departement betaal slegs 22 personeellede se salarisse, die beheerliggam betaal die ander 30 personeellede se salarisse self plus bykans al die uitgawes vir die bedryf van die skool. Personeel salarisse beloop ongeveer 51% van die begroting en ons wil dit so hou want ons wil kwaliteit personeel in diens van die skool bly behou.

 

As u hou van ‘n skool met Afrikaans as onderrigtaal, waar net rondom 30 leerders in ‘n klas is, waar onderwyspersoneel die ekstra myl stap en as jy hou van jou sport en kultuur en ‘n goed onderhoude skoolterrein dan stel ek voor dat u u skoolfonds begin betaal en dat u deel van ‘n veranderde kultuur word waar skoolfonds stiptelik betaal word.

 

Die beheerliggaam het ‘n mandaat van u as ouers om in die beste belang van ons leerders die skool te beheer en om volhoubare kwaliteit onderrig aan ons kinders te verseker. Ongelukkig bring baie ouers nie finansieël hul kant nie en dit is die een punt wat ons sal dwing om van ons ideale en hoë standaarde af te sien.

 

U as ouers kies die pad. Die pad wat ons tans loop en die pad wat ons graag wil bly loop is ‘n pad van enkelmedium onderrig op laerskool vlak, ‘n pad waar Afrikaans as moedertaal onderrig gebruik word en waar kwaliteit onderrig ononderhandelbaar is, met ons eie personeel wat ons self kies en self vergoed, ‘n pad van kleiner leerder getalle in die klaskamer waar leerder getalle vir opvoeders hanteerbaar is, ‘n pad van kwaliteit sport en kultuur onderrig, waar geleenthede vir ons kinders geskep word en deelname deur leerders bevorder word, ‘n pad van Vryheid van assosiasie en die uitleef van ons kultuur en geloof. Hiervoor het ons privaat befondsing nodig, die regering van die dag ondersteun ons nie finansieel om hierdie ideale uit te leef nie. Ongelukkig is daar ouers wat al hierdie voordele wil hê maar wat nie bereid is om hul regmatige bydraes te maak nie, dit ten koste van ander ouers en tot nadeel van die skool.

 

Geagte ouers, dit is my opregte wens dat u sal insien wat die boodskap is wat ek aan u wil oordra. Die ander pad, as ons nie genoegsame befondsing het nie, is ‘n pad van onvoldoende onderwys personeel met sub-standaard onderwysers en onderwyseresse, ‘n pad van oorvol klaskamers met 40 tot 45 leerders per klas wat onbeheerbaar is vir onderwyspersoneel, ‘n pad van sub-standaard onderrig met kinders wat nie ‘n benul het wat in die klas aangaan nie, sosiale disorde en swak dissipline, sub-standaard sport en kultuurafrigting met min geleentheid vir deelname aan buitemuurse aktiwiteite wat ons kinders se balans versteur, ‘n pad waar vryheid van assosiasie soos in die grondwet omskryf word vir ons as Afrikaanse gemeenskap op laerskoolvlak waar waardes vasgelê word erg bedreig word en waar die uitleef van ons geloof agv omstandighede buite ons beheer ingeperk word. ‘n Pad waar ons ontmagtig word!

 

U as ouers kan kies watter pad om te loop maar ongelukkig word u keuse bepaal deur u as ouers se finansiële bydrae, of weerhouding daarvan, tot die skool. Ons kan nie dit waarna ons streef tot uitvoering bring sonder u getroue finansiële ondersteuning nie.

 

Geagte ouers, ons is besig met groot kultuur veranderings in Welkom Volkskool. Een aspek waar ons u hulp dringend nodig het is om ‘n kultuur van getroue en stiptelike betaling van skoolfonds onder mekaar te kweek. ‘n Kultuur waar u as ouers mekaar aanmoedig en polisieer om skoolfonds te betaal, waar opsetlike weerhouding en wanbetaling van skoolfonds onaanvaarbaar is, ‘n kultuur waar elke ouer saamwerk vir die skool se belang en nie vir sy eie finansiële gewin nie, ‘n kultuur waar u die begrotingsvergadering een keer per jaar gedurende Oktober bywoon om eerstehandse insae in die skool se finansies te kry en ‘n kultuur waar ons eensgesind is rondom hierdie belangrike aspek van befondsing naamlik te betaling van skoolfonds.

 

U as ouer wat u skoolfonds betaal moet weet dat R443 per maand van u skoolfonds gaan om nie-betalers te subsidieer, ons daag u uit om iets daaraan te doen.

 

 

KLEUTERSKOOL:

 

Die kleuterskool is ‘n belangrike voedingsbron vir die laerskool. ‘n Strategiese besluit is geneem om die kleuterskool uit te brei en ons is reeds besig met die implementering daarvan. Vanaf 2018 sal daar twee ekstra klasse bygevoeg word. Twee klaskamers van die laerskool se kant af is opgegee om dit moontlik te maak en verbouings is reeds vêr gevorder. Ons kon dit regkry om met ‘n beperkte begroting en met goeie beplanning die nodige aksies te loods. Baie dankie aan Mnr. Francois du Plessis van Geboue en Terrein vir al die werk en insette in die verband en ook aan die personeel vir jul insette met idees oor hoe ons dit moontlik kon maak.

 

Dit gaan goed met die Kleuterskool en met Kleuterskool se finansies. By die kleutrskool word ‘n leerder nie toegelaat as sy skoolfonds nie op datum betaal is nie. Die kwaliteit van onderrig is van hoogstaande gehalte en ons kleuterskool is die mees gesogte kleuterskool in Welkom. Baie dankie aaan Mev. Andrea Oberhotzer en personeel, ons waardeer jul harde werk.

 

PRESTASIE EN UITDAGINGS:

 

Welkom Volkskool het weereens die jaar op verskeie terreine uitgeblink het. Baie geluk aan elke leerder ons is baie trots op julle. Die ekenning aan ons leerders wat hierna gaan volg spreek vanself.

 

AAN ONS OPVOEDERS:

 

Dit bring baie gemoedsrus aan ons as ouers as ons weet ons opvoeders beoefen nie net ‘n beroep nie maar is geroepe om hul passie uit te leef. Dankie aan elkeen van u! Ons salueer u vir u lojaliteit, u harde werk en positiewe ingesteldheid. Werk as ‘n span saam om Welkom Volkskool tot hoër hoogtes te neem.

AAN U AS OUERS:

U is die dryfveer wat hierdie skool laak funksioneer, ondersteun ons, word aktief deel van ons skool, woon u kind se sportbyeenkomste by, motiveer u kind, deel in die spangees en help ons om ons skool en u kind se belange te bevorder. Dankie aan elkeen van u en dat u saam met ons ‘n trotse Volkie is!

 

AAN ONS LEERDERS:

Julle is middelpunt waaroor alles gaan en waarom Welkom Volkskool hier is. Julle is die toekomstige leiers van ons pragtige land. Gryp die geleenthede aan wat vir julle gebied word, kies om ons kultuur uit te leef, kies om positief te wees en kies om suksesvol te wees met alles wat jy aanpak.

 

AFSLUITING:

Dit is ons wens dat elkeen van julle werklik sal groei tot julle volle potensiaal en dat Welkom Volkskool ‘n positiewe impak op elkeen van julle se lewens sal maak.

 

Die beheerliggaam onderneem om die taak waarvoor u ons gekies het met uitnemendeheid aan te pak, om leiding te neem en om altyd die belange van Welkom Volkskool eerste te stel.

 

Finansiëlekomitee.

(Saamgestel deur Mnr. J. Naudé, Voorsitter van Finansiëlekomitee)

Die Beheerliggaam en die finansiele komittee het besef dat daar werklik min ouers is wat weet hoe ‘n skool se finansies werk en wat ons skool se finansiële stand is. In die laaste jaar het die beheerliggaam probeer om beter te kommunikeer met die personeel asook die ouers .

 

Die finansiële state vir 2016 is deur eksterne ouditeure,

Odendaal & Marais Rekenmeesters geoudit en Welkom Volkskool het ‘n skoon oudit verslag ontvang. Daarna is dit ingedien by die Departement van Onderwys soos deur die skolewet bepaal. Welkom Volkskool kon al sy verpligtinge vir 2016 nakom.

 

Finansiële verslag vir die huidige jaar tot 30 Sept. 2017

Huidiglik is daar nog op die stadium van die jaar ‘n redelike bedrag skoolfonds uitstaande en hoop ons dat betaling hiervan sal geskiet soos beplan.

 

Tot op hede vir 2017 beloop kwytskeldings ‘n bedrag van R1 081000.00 en is vir R1 200 000.00 begroot. Dit is kommerwekkend dat die skool elke jaar ‘n groter bedrag vir kwytskeldings moet begroot . Daar is ‘n bedrag van R707 500.00 begroot vir slegte skulde en tans is R584 900 reeds oorhandig. Die bedrag is egter meer ontstellend a.g.v. die feit dat die skool altyd stoei met fondsinsamelings en dat daar dan ouers is wat net nie hulle skoolfonds verpligtinge nakom nie.

Welkom Volkskool is geheel en al afhanklik van skoolfonds, fondsinsamelings ens. om as skool te kan funksioneer. As beheerliggaam is daar ook die besluit geneem om die klerewinkel oor te neem en is daar vanaf Januarie 2017 reeds begin handel dryf vir die skool.Ons kan nou met trots reeds sê dat daar goeie winste al in ons eerste jaar gemaak is.

 

Fondsinsamelings

Die hulp wat Welkom Volkskool vanaf die Departement ontvang is werklik minimaal en is ons ontsettend afhanklik van skoolfonds en fondsinsamelings deur die jaar.

 

Vir 2017 is daar vir fondsinsamelings ‘n bedrag van R320 000.00 begroot. Baie dankie aan al die ouers wat gereeld help met die fondsinsamelings. Ons waardeer dit opreg.

 

Begroting 2018

Die begroting vir 2018 is reeds deur die Beheerliggaam en ouers goedgekeur en daar word reeds aand volgende jaar se beplanning gewerk.

 

Graag wil ek net ‘n paar punte in die 2018 begroting uitlig:

Water en elektrisiteit –                                         Begroot vir R480 000.00

Kwytskeldings –                                                    Begroot vir R1 300 000.00

Slegte skulde –                                                      Begroot vir R707 500.00

Herstel , Onderhoud en Nuwe werke –             Begroot vir R300 000.00

Sport en kultuur –                                                 Begroot vir R154 000.00

 

 

A.g.v. die feit dat Welkom Volkskool se uitgawes bly verhoog was ons genoodsaak om die skoolfonds van R840 per kind per maand te verhoog na R890 per kind per maand vir 2018. Dit is ‘n verhoging van 5%. Daar was gepoog om die verhoging so laag as moontlik te hou en is ons werklik bewus dat dit met baie gesinne finansieel moeilik gaan, maar ons kan onder die huidige omstandighede nie anders nie. Die klerewinkel se begrote inkomste vir 2018 is R80 000.00

 

Die department het in hulle postebepaling vir 2018 weer 19 poste vir Welkom Volkskool en die beheerliggaam dra die res wat in totaal ongeveer 21 poste is. Die beheerliggaam het ook besluit om die kleuterskool uit te brei as deel van die strategiese beplaning om die voedingsbron van die laerskool te vergroot. Dit sal oor die lang termyn ‘n wesenlike impak op die finansies van die laerskool hê. Die kapitaal wat uitgelê is vir die uitbreiding beloop ongeveer R50 000.00.

 

Die afgelope paar jaar was daar gestreef om Welkom Volkskool finansiëel baie gesond te hou en is daar vanaf FEDSAS asook die department ‘n aanbeveling om minstens twee maande se uitgawes in ‘n noodfonds weg te sit. Dit beteken dat die skool ‘n additionele R1 100 000.00 moet bymekaar maak en weg sit vir enige onvoorsiene krisis. Daar gaan altyd uitdagings wees, maar die span personeel, ouers en kinders van Welkom Volkskool maak dit die moeite werd.

 

Ons tree finansieel verantwoordelik op en altyd in die belang van die skool met die toekomsvisie is sig. Ons nooi u as ouer werklik uit om betrokke te raak en as daar enige vrae of onduidelikhede is om met ons in kontak te kom.

 

2017 was vir Welkom Volkskool ‘n jaar vol uitdagings en suksesse, maar ook ‘n baie geseënde jaar. Ons gebed is dat Ons Hemelse Vader ons ook net so sal dra in die volgende jaar wat voorlê.

 

Geboue- en Terreinkomitee.

(Saamgestel deur Mnr. F. Du Plessis, Voorsitter van Geboue- en Terreinkomitee).

Dit is met dank en waardering dat ek terugvoer gee rakende die geboue en terrein. Vir die Beheerliggaam is die opgradering en instandhouding van die geboue en terrein altyd ‘n prioriteit en word daar baie klem daarop gelê.

 

Die fondse wat nodig is vir al die instandhouding en opgradering bly maar ‘n probleem en soos by enige skool is fondse altyd ‘n groot uitdaging.

 

Graag lys ek ‘n paar van die oprgraderings vir 2017:

 

–               Met behulp van donateurs is die Netbalhuisie oor geverf en herstelwerk gedoen, dankie Marissa vir jou bydrae.

–               Nuwe Kameras is by Welkom Volkskool ingebring.

–              Die ou trekker is ingeruil op ‘n ander meer koste efektiewe trekker om die nodige werk te doen op die skool terrein.

–               Die Hoofingang en ontvangsarea is geteël.

–               Die klaskamers se ligte is oorgeskuif na meer krag efektiewe LED’s met dit het ook die skool se maandelikse kragrekening verlaag.

–               Damespersoneel badkamers is opgradeer.

–               Die Senior Klaskamers en Skoolsaal se dakke is geverf.

–               Met windskade is die meeste dakke herstel en geseël.

–               Ceilings in loopgange is geverf.

–               Die RO-klas is geskuif na ‘n nuwe klaskamer.

–               Twee additionele Voorskool Klaskamers is beskikbaar gemaak met die verandering van twee Laerskool klaskamers, om so die bron vir nuwe Graad 1 leerders te verseker.

–               Veiligheid is ‘n baie groot prioriteit en word konstant daarna gekyk om te verbeter.

 

Baie dankie aan die onderwysers vir hulle harde werk en die borge.

Al die ouers en personeel wat onbaatsugtig altyd help en bydraes lewer wil ek besonder bedank, sonder julle is ons net nog ‘n skool.

Dit was ‘n jaar vol besondere uitdagings en gebeure en kan ons net ons Hemelse Vader dank vir Sy genade en voorsiening.

 

Graag wil ek afsluit met die volgende woorde:

“What is right is not always popular and what is popular is not always right” – Albert Einstein.

 

Beeldbou-, Kommunikasie- en Skakelingkomitee.

(Saamgestel deur Me. T. Martin, Voorsitter van Bemarkingskomitee).

 

Fokuspunte van die komitee:

Die eerste fokuspunt vir 2017 was om te verseker dat Welkom Volkskool as die nommer een, Afrikaanse, Enkelmedium skool met Christelike beginsels, in die Goudvelde, bekend staan!

Ons voel daar is in die doel geslaag en trek Welkom Volkskool ook reeds kinders wat nie in Welkom self , woonagtig is nie.

 

Tweedens het die komitee ook daarin gepoog om algemene kommunikasie tussen ouers en personeel te verbeter.

 

Bemarking en Beeldbou:

Die opedag vir voornemende Graad 1 leerders het plaasgevind op 20 September en dit was weereens ‘n groot sukses. Die tema was narre en die voornemende Graad 1’s het behoorlik geskaterlag! Daar is reeds 90 inskrywings vir 2018 ontvang, wat daarop dui dat Welkom Volkskool, die gewildste laerskool in die Goudvelde is. Die komitee wil graag sy dank uitspreek teenoor alle personeellede en ouers wat behulpsaam was om die opedag ‘n sukses te maak.

Mnr. en Mej. Volkie is op 28 Maart gekroon.

April is Outisme – maand en het die hele skool ook een Vrydag blou aangetrek om die saak te ondersteun, Volkies gee om! In die Enthooz van April en Mei het verskeie spesiale leerders van ons skool se “stories” in die Enthooz verskyn. Ek kan met ondervinding bevestig dat by Welkom Volkskool elke kind belangrik is en dat ons poog om elke kind tot sy volle potensiaal te laat “GROEI”!

 

In Mei-maand het die kinders Jesus-Week gevier en het die “Goeie Nuus span”, emosies behandel met die leerders.

 

In Junie het die Graad 7 leerders die DBV besoek en geld en skenkings oorhandig.

Sprokie met ‘n kinkel is in September gehou vir pa’s en hul dogters. Dit was ‘n reuse sukses, nie net vir finansiële redes nie, maar het ons ook gepoog om die band tussen ouers en kinders te verbeter. Die trotse pa’s en dogters het die aand terdeë geniet.

“n Ma en Seun aand”, is ook gehou in Oktober, in die vorm van ‘n potjiekos kompetisie. Dit was ook groot pret. Die onderwysers het soos boemelaars aangetrek tot groot vermaak van die gaste!

By die kunstefeeste te Goudveld Hoërskool in Mei en ook by die kunstefees te Virginia Volkskool in September is Welkom Volkskool goed verteenwoordig en het die leerders uitstekend gevaar in redenaars, poësie, voordrag, en kuns. Sommige leerders het ook aan buite skool items deelgeneem soos verskeie instrumente en dans.

 

Mediadekking en Sosiale Media

Welkom Volkskool se leerders het weer op alle vlakke uitstekend presteer. Daar is bykans weekliks goeie dekking in die media asook op ons eie Facebook-blad. Ons wil graag ons dank uitspreek teenoor die persone wat ons Facebook-blad in stand hou.

Dalk net ‘n aanmaning aan ouers om versigtig te wees met sosiale media. Soms kan dit ook negatiewe publisiteit veroorsaak.

Die komitee het geppog om die kommunikasie kanale tussen ouers en die skool te verbeter en kosteffektief te bemark. Ons het die jaar gepoog om in elke klas ‘n klasverteenwoordiger te kies. Die ouers in elke klas kies self hulle verteenwoordiger. Elke verteenwoordiger word dan voorsien van belangrike inligting wat sy/hy na hul klas versprei via ‘n “whatsup” groep. Op die groep is die reëls egter streng en mag daar nie onnodig gepla of boodkappe van enige persoonlike aard geplaas word nie. Dis slegs om inligting deur te gee. Ouers mag hier ook vra oor huiswerk, waar die klasverteenwoordiger sal uitvind en antwoord. Geen reaksies deur middele van “prentjies” mag gegee word nie. Dis dan lekker om hier verslag te gee. Die groepe het wondere beteken en baie ouers het nou meer inligting tot hul beskikking as ooit tevore. Dit spaar die skool ook geld omdat hul nie meer so baie skrywes of sms’e hoef te stuur nie.

 

Welkom Volkskool Pre-Primêr en Kleuterskole:

Ons hartlike dank aan Me. Andrea Oberholzer van die kleuterskool wat ook Welkom Volkskool se hoofbron van nuwe Graad 1-leerders is. Die aanvraag was so groot dat ons twee ekstra klasse moes beskikbaarstel. Die nuwe klasse is reeds in wording en sal teen Januarie 2018 in werking tree. Daar was ‘n “Ouma en Oupa dag” gehou waar ons ook ons grootouers kon vereer. Verskeie atletiekbyeenkomste is vir alle kleuterskole gehou en dit maak ons opgewonde om te sien hoeveel gesiggies uitsien na die “grootskool”!

Weereens baie dankie aan al die personeel hierby betrokke.

 

Bemarking Sportvelde

U sal merk dat daar advertensieborde van borge opgesit word. Die fondse hieruit gegenereer word aangewend om ons skool op te knap en ook die fasiliteite te verbeter en uit te brei.

 

Ten slotte:

Die komitee wil weereens alle ouers, personeel en vriende van Welkom Volkskool bedank vir ‘n suksesvolle 2017.

Met u ondersteuning kan ons verseker die NR1, Afrikaanse Enkelmedium laerskool met Christelike beginsels, in die Goudvelde bly!

Ek wil ook my dank uitspreek teenoor Mnr. Derick van der Vyver wat tans optree as Skoolhoof, vir sy oneindige hulp en ondersteuning in 2017. Dit was vir my ‘n voorreg om betrokke te raak by die bemarking en beeldbou van ons spogskool. Ek kan met vertroue sê dat u toewyding aan Welkom Volkskool, sy leerders, ouers en die gemeenskap, geen perke ken nie.

 

 

 

Ouerkomitee

(Saamgestel deur Mev. T. Martin, Voorsitter van Ouerkomitee)

Die Ouerkomitee van Welkom Volkskool is ‘n groep ouers wat al die grade in die skool verteenwoordig. Die ouers sit koppe bymekaar om elke jaar hul begroting te laat klop om sodoende die skool, finansieël by te staan.

 

Welkom Volkskool Ouerkomitee het hul weereens goed van hul taak gekwyt! Die span toegewyde ouers, met hul omgee harte, het hard gewerk en R135 000 ingesamel deur die Woekerboekieprojek. Die tema van die jaar se projek was “TROLLS” en Mnr. Derick van der Vyver het beloof om sy hare kaalkop te skeer as die skool R135 000 insamel. Die ”hare het behoorlik gewaai” toe die skool sommer R148 820 insamel. Daar is die jaar ongeveer R45 000 se pryse weggegee in die trekking. Die top drie klasse het ook geld gewen om hulself te bederf. Die Ouerkomitee het deurgans gepoog om die kinders te vergoed vir hul goeie verkope en het weekliks gelukkige trekkings gehou. Elke kind wat drie of meer boekies verkoop het, het ook ‘n prys gewen. Die drie top klasse was: Gr 2C (Me. Nadine Willemse), Gr 1A ( Me. Alzonet van der Vyver) en Gr 4A (Me. Marizanda Steenkamp). Die topverkopers was : Elmé Pienaar (Gr 1A) & Lerize Stander (Gr 2A) met twaalf boekies elk.

 

Ons dank ons Hemelse Vader vir ons talente en gawes waarmee ons die skool kan dien.

Hartlike dank aan al ons ouers, personeel, kinders en veral ons borge wat ons projekte deur die jaar met omgee, liefde en absolute oorgawe ondersteun het.

 

Elke persoon wat in 2017 ‘n taak verrig het, hoe gering ook al, het bygedra tot die sukses van die fondsinsamelingsprojekte. Dit word opreg waardeer en ons is dankbaar dat u deel is van die Welkom Volkskool familie. Volkies het GUTS GUTS GUTS!

 

Pre-Primêre Skool.

(Saamgestel deur Mev. A. Oberholzer – Prinsipaal).

Ek wil begin deur dankie te sê:

Ons dank ons Hemelse Vader vir soveel seën wat ons skool in 2017 beleef het, alle eer aan Hom!

Ons wil ook aan ons ouers baie dankie sê vir u goeie gesindheid en ondersteuning waarop ons altyd in 2017 kon staatmaak. Ons waardeer dit!

 

Personeel:

Mev. Andrea Oberholzer (skoolhoof) is verantwoordelik vir die een Graad R-klas en Mev. Chantelle van Niekerk vir die 2de Graad R klas. Me. Elzané Swartz is opvoeder vir die ene middelgroep (Graad RR), Me. Natasja van Rooyen is die ander opvoeder vir die groep. Mev. Fiona Barnard is verantwoordelik vir ons 4-jariges.   Die vyf assistente wat gedurende die oggend in die klassies help, help met toesig op die speelterrein en is namiddag sowel as gedurende vakansies verantwoordelik vir die voldagmaats. Hulle is Mevv. Esmé Smith, Sandra Selzer, Esteé Joubert, Annatjie Meyer en Dapheney Rantsane.

Mev. Melanie Preller is die skool se sekretaresse.

 

Ons is bevoorreg om volgende jaar met ‘n derde Graad R klas te begin wat gaan beteken  dat ons meer kinders kan aanvaar en minder kinders in die klas gaan hê. Dit gaan die juffrouens in staat stel om meer individuele aandag aan die kleuters te gee.

 

Daar was so ‘n groot aanvraag na ‘n klassie vir 3-jarige kindertjies dat die beheerliggaam ook die groen lig vir ons klassie gegee het. Ons begin dan ook met hierdie groepie in Januarie 2018.

 

Vir die personeel is dit belangrik dat daar gefokus word op die ontwikkeling van die kleuter in geheel, en die aktiwiteite by die skool is daarvolgens beplan. Die program wat ons volg is die CAPS dokument soos voorgeskryf deur die Onderwydepartement.

 

Dit is vir ons belangrik om ons kleuters se opvoeding op die regte hoekstene te bou. Ons strewe daarna om ons kleuters te leer van liefde vir God, liefde vir jou naaste en liefde vir jouself. Ons is, soos die laerskool, ‘n waardegedrewe skool en ons streef daarna om die regte waardes by ons kleuters vas te lê.

 

Sport:

Ons kon hierdie jaar spog met drie Graad R rugby spannetjies. Ons leer die seuntjies van jongs af ‘n liefde vir, en die basiese beginsels van rugby.

 

Ons Graad R dogtertjies was op die netbalbaan stêrretjies. Daar was hierdie jaar twee netbal spannetjies.

 

Die rugby en netbal spannetjies het aan toernooie op Virginia en Nelsdrif deelgeneem. Hulle het ook tuis en weg wedstryde teen ander skole se spanne gespeel en baie goed gevaar.

 

Ons het buitemuurse aktiwiteite wat deur buite-persone aangebied word naamlik Ragga-kids vir ons seuntjies wat al van kleins af rugby wil speel en vir die dogtertjies wat ook al in die klein klassies netbal wil speel word netball-kids aangebied. Verder kom dames na die skool toe vir Playball, Beau-Art en Stimulus-klasse. Al die aktiwiteite vind in skooltyd plaas.

 

Ander.

Vrydag oggende is ons kuier tydjie saam met Mev. Heidi McLaren wat dan ‘n geestelike sing-en-storie halfuur-afspraak met ons kleutertjies het.

 

Bederfdae.

Woensdae is snoepiedag. Die Kleuters kan dan ‘n geldjie bring en ons snoepie besoek.

 

Ons het die nuwe jaar afgeskop met ‘n Atletiek-pretdag vir ons kleuters wat hulle en die ouers baie geniet het.

 

In die tweede kwartaal het ons besoek van die Paashaas gehad. Die Paashaas het spesiaal vir elke kleuter ‘n paaseier gebring. Ons het te midde van al die opgewondenheid oor die Paashaas egter ook seker gemaak dat die kindertjies presies weet waaroor Paasfees eintlik gaan.

 

Ons het die Lente ingewy met ‘n lekker Lente-stoepverkoping by die skool. Die maatjies het die poppekas-aanbieding op Lentedag by die skool baie geniet.

 

Van ons Oupas en Oumas het ons nie vergeet nie. Hulle is hierdie jaar ook met ‘n Oupa en Ouma-dag bederf deur ‘n spesiale oggend wat vir hulle gereël is.

 

Ons Skoolkonsert is oor 2 aande aangebied. Die tema van die konsert was “Sirkus”. Ons het baie goeie terugvoer na die konsert gekry.

 

Ons beplan ‘n Kerspartytjie in November by die skool vir ons kleuters, en Kersvader het laat weet hy gaan verseker daar wees. Soos met Paasfees, maak ons ook seker dat ons maatjies weet hoekom ons Kersfees regtig vier, al geniet ons Kersvader se kuiertjie en al die presente.

 

Vir ons voldagmaatjies wat vakansietye by die skool is, is daar vakansie programme gereël wat o.a. ‘n fietsie-dag, pizza-dag, hoede dag, en gesigverf-dag ingesluit het.

 

En dan is daar natuurlik die hoogtepunt van die Graad R kinders se jaar, die Gradeplegtigheid op 15 November. By daardie geleentheid sal ons rugby en netbalspanne ook hulle toekennings ontvang.

 

Ons is hartseer om van ons Graad R maatjies afskeid te neem, maar hulle sal altyd deel van ons lewe bly en ons sal hulle formele skoolloopbaan met belangstelling volg.

 

Ons wens hulle alles van die beste toe.

 

Leerlingraad.

(Saamgestel deur Mev. Judy de Lange – Aktiwiteitshoof).

Hierdie seuns en dogters het daarna gestreef om te presteer en oral behulpsaam te wees.

Hoofseun:             Ederich Preller

Hoofmeisie:          Minke van Wyk

Onder-Hoofseun: Clayton Slabbert

Onder-Hoofmeisie: Lerne Goodman

 

Meisies                                                                   Seuns

Kaylé Botha                                                         Jaundré Bezuidenhout

Karissa Calitz                                                       Tristan de Nysschen

Danielle de Hart                                                   Edward de Waal

Simoné Denner                                                    Juandre Folkus

Lerné Goodman                                                  Cobus Myburgh

Xania Joubert                                                       Kellan Oehley

Tnkie Maloney                                                    Ederich Preller

Jordaine Pretorius                                                Clayton Slabbert

Minke van Wyk                                                   Jayden Swaine

Kristen Weyers                                                     Dale Thomas

Danel Zaaiman                                                    Shaun Tuck

 

Eerste Kwartaal.

Hulle het ‘n leierskapkursus by St. Helena Primêr bygewoon. ‘n Heerlike spanboumiddag van swem, speel en baljaar is ook die kwartaal gehou. Die Leerlingraad het ook baie hard by elke atletiekbyeenkoms gewerk. Op Lentedag is die personeel met hope liefde bederf deur die groep leerlinge.

 

Tweede Kwartaal.

Elke ma en pa by die skool is die Vrydag voor Moedersdag lekker bederf. Ons het ook dié kwartaal afgesluit met ‘n lekker “Wacky Wenesday”.

 

Derde Kwartaal.

Ons hoofseun en onderhoofseun het elke personeellid op Lentedag met blomme verras.

 

Vierde Kwartaal.

Die nuwe Leerlingraad word in November opgelei.

 

Elke leerlingraadslid het elke dag diens gedoen. Elke Volkie het ‘n verjaardagkaartjie ontvang en die personeel ‘n geskenkie. Ons is baie dank verskuldig aan hierdie besondere groep leerders.

 

Laastens maar nie die minste nie. Baie dankie aan Mev. Louwra Slabbert en Jocolene van Wyk vir die skenking van die Leerlingraad se pragtige hemde.

 

Mamma’s wat omgee.

(Saamgestel deur Mev. S. Rossouw)

Mammas-wat omgee is’n groepie van 22 mammas wat omsien na die behoeftes van die minder bevoorregte kinders, deur gebed, fondsinsamelings, kospakkies (pouses, maandeliks en vakansies) en enige ander behoefte wat daar mag ontstaan.

 

Huidiglik sien ons om na 6 gesinne en danksy skenkings deur die jaar en fondsinsamelings, waarvoor ons baie dankbaar is, kon elkeen elke vakansie en een keer per maand ‘n kospakkie huis toe neem.

 

Ons is so dankbaar vir die groep mammas en borge, wat by die broodjie projek betrokke is, met hul hulp kan ons elke dag pouse vir 21 kindertjies kos voorsien.

 

Soos in Matt. 18:19-20 staan: “Verder verseker Ek julle: As twee van julle op aarde oor enige saak saamstem en daaroor bid, sal my Vader wat in die hemel is, hulle dit laat kry, want waar twee of drie in my Naam saam is, daar is Ek by hulle”.

 

Opvoedkundige Hulpsentrum.

(Saamgestel deur Mev. S. Rossouw)

Leerders met skolastiese probleme soos ADHD, leerprobleme asook emosionele probleme word deur die Remediërende Onderwys verwys na die Opvoedkundige Hulpsentrum.

 

Die Inklusiewe Afdeling het leerders oorgeplaas na Spesiale Onderwys en Orion Skool. Leerders met emosionele probleme word verwys na FAMSA vir berading. Ouers neem hulself: Maatskaplike Werkers wat die skool op ‘n weeklikse basis besoek en met leerders wat gedragsprobleme het werk.

 

Die Opvoedkundige Hulpsentrum het opleiding gegee by Orion Skool om “Special Needs Assessment” 1 & 2 te voltooi. (SNA 1 & 2).

 

Graad 7-leerders.

(Saamgestel deur Mev. K. Bezuidenhout)

Daar is tans drie- en sewentig Graad 7-leerders op die rol. Hierdie groep leerders het pragtige prestasies op talle terreine gelewer waarop ons Volkies baie trots is. Ons beste wense vergesel hulle op hul toekomspad en vertrou dat hulle nog groter hoogtes in die Hoërskool gaan bereik.

 

Akademie.

Grondslagfase.

(Saamgestel deur Mev. A. v.d Vyver).

Volkies word gekenmerk deur hul hoë akademiese standaard en daarop is ons baie trots. Akademiese ontwikkeling in die Grondslagfase is vir ons as opvoeders ‘n prioriteit.

 

CAPS word ten volle geïmplimenteer in die Grondslagfase. Die kwartaalikse Departementele vraestelle wat ons skryf in Afrikaans Huistaal, Wiskunde en Engels Addisionele taal se uitslae weerspieël ons toegewyde leerkragte en goed voorbereide leerders.

 

Die vier pilare wat bestaan uit ons ouers, opvoeders, leerders en ons Hemelse Vader lei tot die volle GROEI en blommeprag van die Volkieboom.

 

Intermediêre- en Senior Fase.

(Saamgestel deur Mev. K. Bezuidenhout- Kurrikulumhoof)

 

Akademiese uitnemendheid is vir ons ononderhandelbaar! By Welkom Volkskool word uitsonderlike hoë prioriteit aan die akademie gegee en daarom het ons weereens in 2017 ‘n voortreflike jaar beleef op akademiese terrein.

 

Die Kurrikulum- en Assesseringsbeleidsverklarings (CAPS), word steeds ten volle geïmplementeer. Die leerstof is goed georganiseerd en volgens Departementele vereistes uiteengesit in die onderskeie handboeke.

 

Ouerbetrokkenheid by leerders se akademiese ontwikkeling bly van kardinale belang. Die kurrikulum het besonder baie inhoud en verg dus daaglikse en deurlopende aandag van elke leerder in die klaskamer, sowel as tuis. Die verbetering van leerders se lees- en spelvermoë bly ‘n noodsaaklikheid, wat daagliks motivering van ouer en opvoeders verg.

 

Welkom Volkskoolleerders presteer bokant die vasgestelde prestasievlak wat deur die onderskeie Departementele fasiliteerders vasgestel word vir die streek.

 

Welkom Volkskool spog met hoogsgekwalifiseerde, opgeleide personeel op akademiese gebied wat toegewyd is tot elke leerder se volkome ontwikkeling.

 

Akademie skep vir ‘n kind toekomsgeleenthede, daarom is dit die hoogste prioriteit by Welkom Volkskool. Soos ons slagspreuk lui: GROEI met vertroue die toekoms in.

 

Graad 1-Opedag.

(Saamgestel deur Mev. C. du Plessis – Koördineerder.)

Die jaarlikse Opedag vir voornemende Graad 1-leerders vir 2018 het plaasgevind op Woensdag, 20 September 2017 in die skoolsaal van Welkom Volkskool.

Die tema was: “Die skool op almal se lippe” Die saal was vrolik versier met narre en vrolike sirkus elemente. Oral was opgewonde Gr. R-gesiggies te sien. Hulle is vermaak met perderitte en allerlei speletjies en bederf terwyl die ouers al die inligting ontvang het.

 

Tot op hede is 96+ voornemende Gr. 1-leerders ingeskryf en sien ons uit daarna om hulle in Januarie 2017 te verwelkom.

 

‘n Hartlike dank aan al die personeel wat gehelp het om die beeld van Welkom Volkskool ook tydens hierdie funksie uit te dra.

 

Ondersteuningsonderwys.

(Voorberei deur Mev. S. Rossouw – Aktiwiteitshoof).

Die jaar was vol en baie bedrywig. Intensiewe hulp en aandag is aan leerders met leerprobleme gegee. Probleme wat geïdentifiseer word is, taal, lees, skryf, klanke en woordherkenning en leesvaardighede asook begriplees. Daar word ook baie aandag en intensiewe hulp verleen aan leerders met Wiskundige probleme. Leerders is verwys deur leerkragte vir addisionele hulp.

 

Leerkragte is ingelig en leiding is gegee vir samewerking. Ons het die probleme aangespreek en saam oplossings gevind sodat leerders maksimaal kan ontwikkel. Leerders is by FAMSA vir terapie. Ouers neem hul self vir berading. Maatskaplike dienste word aook by die skool aangebied op ‘n weeklikse basis. Leerders met gedragsprobleme word hierby ingeskakel.

 

Arbeidsterapeute is ook by die skool ingeskakel en kom bied terapie op weeklikse basis by die skool aan. Arbeids- en Spraak-, sowel as Spelterapie word aangebied ook aan ons minder bevoorregte leerders asook die SO-klas leerders.

 

Voedselhulp.

(Voorberei deur Mev. S. Rossouw – Aktiwiteitshoof)

Daar is tans 20 leerders wat elke dag ‘n kospakkie ontvang. Ons wil baie dankie sê aan die anonieme skenkers wat so voorsien in die beoeftes van die leerder. Weet dat Welkom Volkskool dit opreg waardeer.

 

Baie dankie aan ons Ma’s wat Omgee, wat so getrou elke dag van hierdie jaar soveel moeite gedoen het, om met liefde en sorg vir hierdie leerders ‘n heerlike kospakkie voor te berei.

 

Daar word ook kospakkies, soos kruideniersware aan ses huisgesinne deur die jaar huis toe gestuur. Weet verseker dat elkeen van u wat betrokke is ‘n verskil maak.

 

Mediasentrum.

(Saamgestel deur Mej. M. Steenkamp – Aktiwiteitshoof)

Ons skool beskik oor ‘n goed toegerusde biblioteek wat ten volle benut word. Ons is van die min skole wat met ‘n pragtige biblioteek kan spog. Die leerlinge kan in ‘n kleurvolle en vrolike omgewing elke dag die genot van boeklees en uitneem van boeke, geniet.

 

Ons dank aan ons biblioteekprefekte, wat dwarsdeur die jaar, uitstekende werk gelewer het. Hulle het gesorg vir ‘n ontspanne en vriendelike astmosfeer, waar elke kind hul kennis kon verbreed.

 

Dankie vir ouers wat tydskrifte en boeke op ‘n gereelde basis aan die biblioteek skenk. Met hierdie onbaatsugtige optrede, bly die biblioteek op hoogte met die nuutste geskirfte.

 

Ons het ook twee uitstallings hierdie jaar gehad. As gevolg van goeie verkope het ons telkens ‘n pragtige bedrag ontvang wat ons kon aanwend om ons boekvoorraad aan te vul.

 

Spesiale Onderwys.

(Voorberei deur Me. K. Bezuidenhout – Akademiese Vakhoof )

Die S.O. klas maak voorsiening vir Gr. 1 tot 5 onder leiding van Me. A. Alers.

 

Elke leerder werk volgens sy/haar eie vermoë en die strewe is om elke individu maksimaal te ontwikkel, sodat elkeen hul plekkie in die samelewing kan volstaan.

 

Om ‘n kind te onderrig is ‘n uitdagende taak, maar om na ‘n kind met spesiale behoeftes om te sien, is selfs nog ‘n groter uitdaging. Welkom Volkskool tesame met ons ouers, bied vir elke spesiale kind ‘n plekke in die son!.

 

Sport.

 

Rugby.

(Voorberei deur Mnr. H. v. Rooyen – Aktiwiteitshoof.)

Die o/11A-span wen ‘n skitterende finaal teen Kroonheuwel. Die o/13 verloor ongelukkig in die eerste rondte teen Sentrale Volkskool.

 

Rugbytoer te Volksrust.

Die o/11A- en o/13A beleef albei ‘n suksesvolle week. Die o/11A-span is onoorwonne op die toer en ontvang ook die trofee vir die aanskoulikste rugby. Hulle druk ‘n total van 31 drieë en staan niks af nie. Die o/13A-span wen 3 uit 5 wedstryde.

 

Ligawedstryde.

Die o/11A-rugby span beleef ‘n skitterende seisoen en wen die Griffons liga. Die spannetjie teken ‘n totaal van 680 punte aan en staan slegs 12 punte af. Die o/13 span verloor ongelukkig in die kwartfinale.

 

Provinsiale Spelers.

Welkom Volkskool was bevoorreg, en die volgende leerders is die volgende spanne opgeneem te word:

 

o/12A – Griffons – Dante Smith

o/12B – Griffons – Henno Spaarwater

o/13XV – Cobus Myburg & Enzo Beukes.

o/13 VKB – Jaundre Bezuidenhout

 

Bokkieweek.

Clayton Slabbert

Jaundre Bezuidenhout

Kellan Oehley

Dale Thomas

Wian van der Merwe

JD van Rooyen

Xander Ackerman

Armand Wadmore

Ryan de Jager

 

BUCO Bulletjie-aand:

Welkom Volkskool het weereens ‘n suksesvolle Bulletjie-aand aangebied in samewerking met BUCO hardeware en bouware. Dit was ‘n geleentheid vir al Welkom se Bulletjies om hulle Godgewende talente vir die publiek te kon wys. Hul het nie teleurgestel nie. Met die aand het ons gesien hoeveel talent en passie ‘n Bulletjie-Rugbyspeler van jongs af kan hê. Welgedaan Bulletjies!!

 

Baie dankie vir u ondersteuning!

 

Netbal.

(Saamgestel deur Mev. S. Louw – Aktiwiteitshoof).

Aan die einde van ‘n besige en vol jaar, kyk ons met dankbaarheid terug na die afgelope jaar se netbalprestasies.

 

Die netbalseisoen het op 24 en 25 Februarie afgeskop met ‘n baie geslaagde netbalkliniek vir die o/10 tot o/13 netbaldogters wat by ons skool aangebied is. Mev. Retha Erasmus was die kursusleier. Die mini-netbalspeelsters se afrigters het vanaf 28 Februarie tot 2 Maart ‘n uiters geslaagde netbalkliniek aangebied deur Mev. Wilna Marx, by die skool bygewoon.

 

Tydens die Odensia-Aandreeks het die o/12A en o/13A netbalspanne pragtige netbal gespeel. Die o/13A-span het in die tweede rondte teen Dagbreek vasgeval. Die o/12A-span het uiteindelik in die finaal teen Dagbreek te staan gekom, en met ‘n telling van 22-17 die Kampioenskap gewen. Veels geluk!

 

Die o/12A + B- en o/13A + B netbalspanne het gedurende die Aprilvakansie na Bloemfontein getoer. Hulle het daar aan die ITEC en Laerskool Bloemfontein Super 16 Netbaltoernooi deelgeneem. Die o/12 A-span kraai uiteindelik koning en word as die wenners aangewys. Hartlike dank aan die ouers wat hierdie toer moontlik gemaak het. Baie dankie Mevroue S. Louw, A. Bezuidenhout en Me. M. Steyn, S. Uys, C. de Jager en A. Alers vir al u moeite met ons dogters en vir die puik reëlings wat getref is.

 

Opwindende netbal was gedurende die ligaseisoen gespeel. Ses skole ding mee in die liga. Die volgende tabelle weerspieël die uitslae:

 

o/7 tot o/9 speel vriendskaplike wedstryde (mini-netbal).

 

Span o/7A o/7B o/8A o/8B o/9A o/9B
Wen 5 4 3 3 3 2
Verloor 2 1 1 3
Gelyk 1 1 1

 

Hartlik geluk aan die o/7A en o/7B wat hierdie seisoen onoorwonne was.

 

Vanaf o/10 tot o/13 word daar liga gespeel. Hierdie tabel weerspieël die Sone 1 Liga-uitslae.

 

 

Span o/10A o/10B o/11A o/11B o/12A o/12B o/13A o/13B
Posisie in liga 2e 2e 1e 4e 1e 2e 2e 1e

 

Hartlik geluk aan die o/11A-, o/12A- en o/13B netbalspanne wat die liga gewen het, asook al die spanne wat tweede geeïndig het.

 

Die o/12A- en o/13A-netbalspanne dring deur na die Lejweleputswa liga toe. Die o/12A-span eindig eerste in die streek en gaan neem aan die Vrystaatliga-uitspeelwedstryde deel.

 

Hulle verloor met 2 doele teen Willem Postma en 1 doel teen Oranje Meisieskool en eindig uiteindelik derde in die Vrystaat. Hierdie is voorwaar ‘n span waarop ons baie trots is.

 

Verskeie speelsters was in die Lejweleputswa-spanne opgeneem. Baie geluk aan Cay-Lee Roets, Britney Wasyliszyn, Ilke de Klerk, Danika Smith, Nadia Myburgh (o/12), Minke van Wyk, Alicia Joubert en Tinkie Maloney o/13.

 

Hartlik geluk Minke van Wyk (o/13) en Cay-Lee Roets (o/12) met jul insluiting in die Vrystaat-spanne wat gedurende die Julievakansie aan die Nasionale Netbaltoernooi deelgeneem het.

 

Minke van Wyk was in die o/13 Noord-Vrystaat Bokkiespan wat tweede geëindig het tydens die Nasionale Bokkieweek. Sy word ook gekies vir die o/13 S.A. Bokkiespan.

 

Aan al die ouers rig ons ook ‘n besondere woord van dank vir u getroue ondersteuning tydens die ligawedstryde en toernooie.

 

Aan elke afrigter en netbalspeelster ‘n woord van hartlike dank vir julle opoffering en harde werk gedurende die 2017 netbalseisoen.

 

Geluk aan al die skeidsregters wat gegradeer en weer moes hergradeer en vir goeie uitslae gesorg het.

 

Spesiale woord van dank aan Volkies se Sportorganiseerder, Mej. Marissa Steyn wat gehelp het dat die 2017 Netbalseisoen so seepglad verloop het.

Atletiek.

(Saamgestel deur Me. M Steyn).

Ons kan terugkyk op ‘n baie geslaagde atletiekseisoen gedurende 2017 met top prestasies van vele atlete. Ons neem aan drie vriendskaplike byeenkomste deel om vir die seisoen voor te berei. Hier volg die uitslae vir die amptelike byeenkomste.

 

 

 

Suid-Sirkel Atletiek (17 Februarie 2017).

Ons eeste amptelike byeenkoms vind by St. Helena plaas en ‘n totaal van 48 atlete en 5 aflosspanne het plekke behaal op die jaarlikse Suid-Sirkel Atletiekbyeenkoms en sodoende vir ons ‘n algehele 1ste plek uit 19 skole te behaal. Ons wen agt ouderdomsgroepe en ‘n totaal van 14 rekords is gebreek deur Welkom Volkskool atlete tydens hierdie byeenkoms.

 

Plekke wat behaal is:

1ste         –               27

2de         –               31

3de         –               17

4de         –               17

 

Top prestasies op Suid-Sirkel atletiek:

Ilke de Klerk                         –               Beste veldatleet dogters o/12

Clarise Kluin                         –               Beste veldatleet dogters o/13

Nicola v.d Wath                   –               Beste veldatleet dogters o/10

Mienke Nieuwenhuis          –               Beste veldatleet dogters o/11

Ian de Jongh                         –               Beste baanatleet seuns o/8

Evan Venter                         –               Beste baanatleet seuns o/10

Keagan Frankenfeld           –               Beste veldatleet seuns o/10

Ruan Hart                             –               Beste veldatleet seuns o/11

 

Goudveld Streek Atletiek (24 Februarie 2017).

Op die Goudveld Streek Atletiekbyeenkoms het 15 van ons atlete plekke behaal:

 

Plekke wat behaal is:

1ste         –               6

2de         –               4

3de         –               5

4de         –               2

 

Noord-Vrystaat Atletiek te Sasolburg (4 Maart 2017).

Op die Noord-Vrystaat Atletiekbyeenkoms te Sasolburg het ons atlete hul goed van hul taak gekwyt.

 

Die volgende plekke is behaal:

1ste         –               3

2de         –               1

3de         –               2

4de         –               2

5de         –               2

6de         –               2

 

Die atlete wat deurgedring het na die Vrystaat Kampioenskappe is as volg:

 

Nicola v.d Wath

Mienke Nieuwenhuis

Marida Scheepers

Ilke de Klerk

Evan Venter

Keanu de Sousa

Keagan Frankenfeld

Ruan Hart

Philip McLaren

 

Vrystaat Atletiek te Sasolburg (11 Maar 2017).

Op die Vrystaat Atletiekbyeenkoms te Sasolburg het ons atlete hul goed van hul taak gekwyt en uitsonderlik presteer. Mienke Nieuwenhuis, Ilke de Klerk, Ruan Hart en Keagan Frankenfeld word ingesluit in die Vrystaat Atletiekspan wat gedurende Maart aan die Suid-Afrikaanse kampioenskappe deelgeneem het in Potchefstroom.

 

S.A. Atletiek te Potchefstroom (23-25 Maart 2017).

Mienke Nieuwenhuis, Ilke de Klerk, Ruan Hart en Keagan Frankenfeld het ons harte bly gemaak tydens die S.A. Atletiekbyeenkoms te Potchefstroom. Die atlete het goed presteer en ons Volkieharte bly gemaak.

 

Baie dankie aan alle afrigters en atlete vir julle harde werk en deursettingsvermoë gedurende die seisoen. Ons as Volkies is baie trots op julle!

 

Tennis.

(Saamgestel deur Mev. A. v.d Vyver – Aktiwiteitshoof).

 

Welkom Volkskool se tennis is TOPS!

 

Vanjaar het ons 22 tennisligaspanne ingeskryf, die meeste in ons streek. Alhoewel die graad een en graad twee spanne slegs vriendskaplik is het ons vier van elk ingeskryf.

 

Daar is soveel belangstelling van die kleintjies dat ons dit goed gedink het om hul so gou as moontlik blootstelling te gee. So verseker ons dat Volkie tennis steeds groei.

 

Die Volkie tennisspelers het goeie verteenwoordiging in die Goudveld, Noord-Vrystaat en Vrystaatspanne geniet.

 

Goudveldspan      –               Deaundré de Kock

Carmen Fouché

 

Op Provinsiale vlak is die volgende spelers in die Noord-Vrystaat tennisspanne opgeneem.

 

o/10        –               Waldo Baretto

Carli du Plessis

Johan Naude

 

o/12        –               Berno de Klerk

Ilké de Klerk

Donovan Mouton

Zander v.d Berg

Mienke Nieuwenhuis

Ashley Wasylizsyn

Britney Wasylizsyn

 

o/14        –               Juandré Bezuidenhout

Kellan Oehley

Mienke van Wyk

 

Met groot trots spog Volkies ook vanjaar met twee tennisspelers wat in die Vrystaatspan opgeneem is nl: Waldo Baretto en Carli du Plessis.

 

Die volgende spanne het hul ligas gewen.

Senior dogters A   –               Mev. M. Gillmer

Senior dogters B   –               Mev. J. Fourie

 

Junior Dogters B  –               Mev. S. Louw

Beginners Graad 1A-          Mev. M. Steenkamp

Beginners Graad 1A-          Mej. S. Uys

Beginners Graad 1B-          Mej. C. Koekemoer

 

Die volgende spanne was naaswenners:

Junior Seuns A     –               Mev. N. Willemse

Senior Dogters C  –               Mej. A. Alers

Junior Dogters A  –               Mev. A. Bezuidenhout

 

Aan al ons Volkie ouers, afrigters en privaat afrigters, dankie vir u opoffering en onvermoeide ywer.

 

U teenwoordigheid en ondersteuning het ‘n baie suksesvolle seisoen verseker.

 

Landloop.

(Saamgestel deur Mev. H. van Rooyen – Aktiwiteitshoof)

Landloop atlete het tydens 2017 Welkom Volkskool se naam besonders hoog gehou.

 

Ons atlete het baie goed presteer die jaar en drie atlete is gekies vir die Lejweleputswa-span, wat aan die Vrystaatkampioenskappe deelgeneem het. Dan is dit vir ons ‘n groot voorreg om te noem dat Philip McLaren gekies was vir die Vrystaatspan. Hy het op 9 september 2017 aan die S.A.-Kampioenskappe in Potchefstroom deelgeneem en het ons naam hoog gehou.

 

Baie dankie aan almal se harde oefeninge en getroue deelname die afgelope jaar. Kom ons pak 2018 met nog meer “GUTS” en oorgawe aan en verhoog ons getalle nog meer.

 

Hokkie

(Saamgestel deur Mej. M. Steyn – Aktiwiteitshoof)

Die hokkiemeisies het met groot opgewondenheid aan die einde van die tweede kwartaal begin oefen en ons was bevoorreg om met tien spanne die liga aan te durf. Die spanne was soos volg:

 

o/7          –               Twee spanne

o/8          –               Twee spanne

o/10        –               Twee spanne

o/12        –               Twee spanne

o/13        –               Twee spanne

 

Ons het vyf spanne wat hul onderskeie liga’s gewen het naamlik:

 

o/7A

o/8A

o/10B

o/12A

o/13A – wen beide die Lejweleputswa – sowel as die Griffonliga.

 

Ons het twee meisies gehad wat ons skool in die o/12 Noord-Vrystaatspan verteenwoordig het en hulle goed van hulle taak gekwyt.

 

Noord Vrystaat o/12           –               Levi Oehley

Kaylee Hall

 

Drie van ons meisies het ons skool verteenwoordig op die o/12 Lejweleputswa vlak.

 

Lejweleputswa o/12            –               Megan Wepener

Mienke Nieuwenhuis

Jeané Venter

 

Die Volkies het voorwaar gewys wat in hulle steek en die betrokke skole met baie mag en krag aangepak. Ons het ook vriendskaplike wedstryde gereël vir die spanne wat nie aan die liga kon deelneem nie.

 

Welkom Volkskool het ‘n hokkiedag aangebied, wat deur vyf ander skole bygewoon is. Die volgende spanne het as oorwinnaars uit die stryd getree gedurende hierdie dag: o/7A, o/8, o/8B, o/12A en o/13A. Dit was ‘n reuse sukses en ons wil graag al die borge en ouers bedank vir hul getroue ondersteuning.

 

Baie dankie aan al die afrigters en speelsters wat alles in die stryd gewerp het om ‘n goeie seisoen te verseker, ons as Volkies is baie trots op julle.

 

Krieket.

(Saamgestel deur Mnr. T. de Villiers – Aktiwiteitshoof).

Dit is vir ons as afrigters ‘n wonderlike voorreg om deel te kan wees van so groot groep talentvolle krieketspelers van die Volkie Tiger Krieketklub en die reuse groei en belangstelling van ons krieket.

 

Ons is alreeds vanaf die tweede kwartaal intens besig met oefening, wedstryde, klinieke en ‘n reeks kriekettoere. Die sukses van 2017 kan toegeskryf word aan hardewerk vanaf die spelers en die passie waarmee afrigters die oefenveld en wedstryde betree. Ons wil ook baie geluk sê aan die volgende seuns wat bevoorreg was om ‘n lid van ‘n Lejweleputswa krieketspan te kon wees:

 

o/11B – Darius Buytendach en Keanu de Sousa.

o/11A – Berno de Klerk en Donovan Mouton.

o/13A – Jayden Swaine, Kellan Oehley en Jaundré Bezuidenhout.

o/13B –  Ederich Preller, Cobus Myburgh, Reatile Nche.

 

‘n Baie spesiale woord van dank aan elke borg wat die suksesvolle krieketseisoen vir ons moontlik gemaak het.

 

Skaak.

(Saamgestel deur Me. M.M. Gillmer – Aktiwiteitshoof)

Ons Senior C-span en Junior B-span wen hul liga! Ons Senior A-span kom 3de en B-span 2de uit 8 deelnemende skole. Ons Junior A-span eindig tweede. Uitsonderlike prestasie. Hartlik geluk.

 

Waldo van Zyl en Kristen Long word in die Lejweleputswa Streekspan opgeneem wat Januarie aan die Suid-Afrikaanse Skaaktoernooi gaan deelneem. Harlik geluk!

 

Pro-20 Krieket.

(Saamgestel deur Mnr. Brummer Marais – Koördineerder)

Die jaar se Pro 20 Sosiale Krieket Liga het in Augustus afgeskop en dis waar vriende, gesinne en kollegas bymekaar kom om die aand saam met mekaar te geniet om die krieket veld, langs die braaivleisvure en die manne wat hulle talente op die krieketveld ten toon stel, weg van die dag se werk en spanning.

 

Dit is die tiende jaar in ‘n ry wat Welkom Volkskool sy elfde PRO 20 Sosiale Krieket Liga aanbied. Voorwaar ‘n groot prestasie vir Welkom Volkskool in ag geneem dat gelyksoortige projekte wat aangepak word deur ander instansies nie langer as 3 jaar volhard nie. Dis ‘n sosiale liga wat plaasvind tussen verskillende besighede en firmas wat meeding om die gesogte trofee.

 

Vanjaar is die derde jaar wat die liga in 4 maande voltooi word vanaf Augustus tot November. Dit werk beter as voorheen, aangesien dit minder inmeng met die skool- aktiwiteite.

 

Hierdie liga kan gesien word as ‘n geldinsamelingsprojek vir Welkom Volkskool wat deur die hele gemeenskap van Welkom ondersteun word en nie net Volkie ouers nie. Daar is ‘n eenmalige bedrag wat elke span aan die begin van die seisoen moet betaal en elke aand betaal hulle om die veld te gebruik.

 

Ons borge vir die jaar het dieselfde gebly as die vorige jaar en daarom bedank ons hulle by name – Mnr. Herman Podbielski van Podbielski Prokureurs, Mnr. Gert Nel van Südwest en Mnr. Colin Steyn van Welkom Indiana Spur en dan natuurlik al die spanne se individuele borge.

 

Dan ‘n groot woord van dank aan Mnr. v.d Vyver wat dit vir ons al vir 10 jaar moontlik maak om die velde te gebruik en sodoende bydra tot die sukses van die verhaal. Dankie ook aan die terreinpersoneel wat sorg dat die veld versorg word en altyd netjies is om die beeld van ons skool uit te dra.

 

Laastens, maar beslis nie die minste nie – aan ons Hemelse Vader wat ons al die talente en gesondheid gegee het om die spel krieket te kan speel en deel te wees van die organisering. Sonder Sy genade en seëninge sou ons dit nie vir 10 jaar kon regkry nie. Alle eer aan Hom.

 

Kultuur.

 

Voortrekkers:

(Saamgestel deur Mev. J. de Lange – Aktiwiteitshoof).

Ons kommando bestaan uit 212 lede en groei nog steeds.

Die jeugleiers was Karissa Calitz en Clayton Slabbert.

 

Offisiere.

Gr. 1       –               A. v.d Vyver, A. Kasselman

Gr. 2       –               R. Robbertze, R. Nel

Gr. 3       –               S. Rossouw, C. de Jager, A. Castens

Gr. 4       –               L. Boshoff

Gr. 5       –               C. Olivier, N. Mahne, P. Lombaard.

Gr. 6       –               C. du Plessis

Gr. 7       –               K. Bezuidenhout (Adjunk Kommandoleier – Administrasie).

 

Kommandoleier – Mev. Judy de Lange.

Finansies –             Mev. Louise Joubert

Kampe.

Kommandokamp.

Ons het heerlik by die skool gekuier.

 

GGN-naweek.

‘n Gebiedsgoedgekeurde naweek is in die Tweede Kwartaal by Welkom Volkskool aangebied. Tagtig Graad 4, 5, 6 en 7 jeuglede het dit bygewoon.

 

Doornkloof – Gebiedskamp.

Gedurende die Oktobervakansie het 62 jeuglede op Doornkloof gekamp.

 

Uitstappies.

Gedurende die jaar het elke span ‘n heerlike uitstappie na die kwekery of ‘n plaas gehad.

 

Fondsinsamelings.

Stoepverkoping.

Gedurende die Tweede Kwartaal het ons ouers se vrygewigheid van hierdie verkoping ‘n suksesvolle projek gemaak.

 

Mnr. & Mej. Volkie.

Gedurende die Eerste Kwartaal was dit weer ons twee jaarlikse spogaand.

 

Omgeeprojek.

Die Voortrekkers het 600 blikkies kos vir Hospice ingesamel.

 

Voorslag Penkop-Drawwertjie eksamen.

Die toetskamp het op Doornkloof plaasgevind. Mev. K. Bezuidenhout, Mev. J. de Lange en Mev. C. du Plessis het hulle die naweek vergesel. Die 13PD-leerlinge het as volg presteer:

 

Bredenkamp, Jared                             –               Silwer

Calitz, Karissa                                      –               Goud

De Hart, Danielle                                 –               Silwer

De Waal, Edward                                                –               Goud

Nortje, JJ                                               –               Goud

Slabbert, Clayton                                                –               Goud

Scheepers, Dredan                               –               Silwer

Smit, Boeta                                           –               Silwer

Snyman, Armand                                                –               Silwer

Tuck, Shaun                                         –               Silwer

Janse van Rensburg, Jeneese            –               Goud

Thomas, Dale                                       –               Silwer

Weyers, Kristen                                    –               Goud

 

Baie geluk aan hierdie Voortrekkers, hulle ouers en Mev. K. Bezuidenhout.

 

Voorslag PD-Prysuitdeling.

Die funksie het gedurende die Vierde Kwartaal by Nelsdrif plaasgevind. Hier is die PD’s van Oord Fyngoud ryklik beloon vir hul harde werk.

 

Ons Kommando is hierdie jaar 65 jaar oud. Ons het tydens die Kongres in Bloemfontein, die Hoofleiers toekenning hiervoor ontvang.

 

Die prysuitdeling vir die Voortrekkers vind gedurende die Vierde Kwartaal plaas.

 

Redenaars.

(Saamgestel deur Mej. M.M. Gillmer – Aktiwiteitshoof)

Die volgende leerlinge het die 12de Mei in Bloemfontein (Sentraal Hoërskool) aan die ATKV-Streekredenaarskompetisie deelgeneem:

 

Graad 3:                Elizna Vogel, Carla de Jonge, Hayley Wedderspoon, Leandré Swanepoel.

Graad 4: Nicola v.d Wath, Kiano de Sousa.

Graad 6: Joané Smith

Graad 7: Kristen Weyers

 

Nicola van der Wath en Leandré Swanepoel het deurgedring na die Semi-finaal, Nicola van der Wath het tydens die Semi-finaal onder die Top 10 in die Vrystaat geëindig. Hartlik geluk!

 

Ons het die jaar ook aan die ATKV-Redenaars kompetisie te Bultfontein deelgeneem. In die Graad 3-afdeling kom Hayley Wedderspoon tweede en Leandé Swanepoel derde. Hulle wen ook die skole-afdeling. In die Graad 4-afdeling is die uitslae soos volg: (1ste) Nicola van der Wath en (2de) Keanu de Sousa. Hulle wen ook die Graad 4 –afdeling. In die Gr. 5-afdeling was Minke Nieuwenhuis eerste. In die Graad 6 afdeling kom Megan Wepener tweede.

 

Tydens Senekal se Redenaarsfees ontvang Megan Wepener, Elizma Vogel, Ryan Martin en Tyla Wasmüth die prys vir die beste aanbiedinge. Clayton Slabbert, Nea van Niekerk, Kiana van Vuuren en Waldo van Zyl ontvang die prys vir die toespraak wat die meeste geniet is om na te luister. Gerhart van der Linde en Joane Smith wen die afdeling: Beste Taalgebruik. Altesaam 30 redenaars, van ons skool, het in Senekal gaan deelneem.

 

Hartlik geluk aan al die leerlinge en baie dankie aan hul ouers wat gehelp het om uitstekende toesprake uit te werk, vir u positiewe gesindheid en die motivering van ons redenaars.

 

Koor.

(Saamgestel deur Mev. Judy de Lange – Aktiwiteitshoof)

Die Senior Koor bestaan uit sestig leerlinge vanaf Graad 4-7. Die Junior Koor bestaan uit 20 leerlinge vanaf Graad 1-3.

 

Die twee kore het die jaar by verskeie geleenthede opgetree. Die kore word deur Mev. Tania Snyman afgerig en begelei.

 

Afrikaanse Taal en Kunstefees.

(Voorberei deur Mej. M,M, Gillmer – Aktiwiteitshoof)

 

Tydens die Goudveldse Taalfees het ons in die Redenaars- en Poësie-afdelings skitterende resultate ontvang en ons leerlinge het uitstekende kommentare gekry.

 

Goudveld-Taalfees.

Die volgende uitstekende uitslae is opgelewer:

 

Afdelings Simbole        
  A++ A+ A B+ B
Redenaars 3 9 9 3
Voordrag 11 14 13 9 3
Lees: Poësie 3 6 1
Lees: Prosa 2 1

 

Katogoriewenners: Poësie Voordrag.

Gr. 5:      Tyla Wasmüth

Gr. 6:      Xander Ackerman

Gr.3:       Francois Joubert

Gr. 1:      Kay-Lee Groenewald

 

Lees:

Gr. 2:      Francisca Rheeder

 

Redenaars:

Gr. 4:      Nicola v.d Wath

Gr. 6:      Megan Wepener

Gr. 7:      Clayton Slabbert

 

Baie geluk met uitstekende prestasies.

 

Buitelugskool.

(Voorberei deur Me. L. Boshoff – Aktiwiteitshoof).

Ons Graad 6-leerders het hierdie jaar weer Tikwe River Lodge besoek. ‘n Baie interessante program was aangebied. Leerders kon heerlik in die natuur hul leiersvaardighede ontwikkel. Ander vaardighede soos probleemoplossing, kreatiewe denke en groepwerk is ook aangespreek. Dit was weereens ‘n verrykende ervaring vir ons leerders.

 

 

Entrepreneursdag.

(Saamgestel deur Mnr. T. de Villiers – Aktiwiteitshoof.)

Die entrepreneurs is op Vrydag, 1 September 2017 gehou. Leerders van Graad 5 tot 7 het die jaar aan die entrepreneursdag deelgeneem. Wat ‘n wonderlike ervaring vir elke leerder! Met die opstel van die stalletjies, moes leerders probeer om sover moontlik die kleure en waardes van ons skool in te bring. Leerders moes ook ‘n leuse of slagspreuk kies met die woorde wat die leerders gekies het. Die leerders was baie kreatief en oorspronklik, wat die beoordeling ‘n baie moeilike keuse gemaak het.

 

Die wenners vir 2017 was:

Gr. 5 – Tyla Wasmüth en Anushca Venter

Gr. 6 – Kylie Halgreen, Amy Healey en Lee-Andri Welgemoed.

Gr. 7 – Danel Zaaiman

 

Ander aktiwiteite.

 

Studieklasse.

(Saamgestel deur Mev. N. Willemse)

Die studieklasse by Welkom Volkskool bied ‘n uiters waardevolle diens aan die ouers en leerders en is gerieflik geleë op die skoolterrein. Hierdie dienste raak al hoe meer in aanvraag en ouers is gedurig op soek na goeie toesig en dienste vir hul kinders tydens werks-ure. Leerders kan hul tuiswerk onder toesig van Mevv. Nadine Willemse, Bea Wedderspoon, Shirley Rossouw, Annelise Botha, Aniet Viljoen, Yolandi Tuck, Semoné Uys, Alberta Claassen en Anelie Alers op die skoolterrein verrig. Die dames lewer ‘n baie harde en onbaatsugtige diens aan die leerders van Welkom Volkskool. Ons hartlike dank aan hulle.

 

Fedukwas.

(Saamgestel deur Mnr. Johann Olivier – Eienaar).

Fedukwas het vanjaar sy 17de bestaansjaar gevier.

Fedukwas beginsels:Ons is ’n organisasie gebou op ’n Christelike fondament, ons sal ons Christelike karakter behou.

Baie aandag is gedurende 2017 aan ons Graad R leerders spandeer om hul skoolgereedheidsvlak te verhoog.

 • Ons primêre fokus is om ‘n breinontwikkelings program vir ons kinders te bied. Dit is bewys dat beweging breinontwikkeling stimuleer. Kortom gestel: Fedukwas maak u kinders slimmer!

 

 • Ons het gedurende 2017 baie tyd spandeer aan leerders wat spesiale aandag verg.
 • Ons personeel is onvoorwaardelik lojaal aan Welkom Volkskool en tree op as ambassadeurs vir u skool.

Alberta Claassen is nou vir die twaafde agtereenvolgende jaar ons Fedukwas instrukteur by Welkom Volkskool. Ons is trots op die volgehoue uitstekende, professionele werk wat sy verrig! Dit is verreikend om die besonderse band wat sy met u kinders gebou het waar te neem.

Ons rig ’n ope uitnodiging aan ons ouers om enige tyd by ons lesse in te stap en self sien wat ons doen!

 

My persoonlike waarneming is dat ons die opvoedkundige doelwitte van die Fedukwas program in 2017 bereik het en ons sien uit om saam met u die uitdagings wat 2018 bied te oorkom!

 

Ons wil graag Mnr. Derick van der Vyfer bedank vir sy volgehoue ondersteuning, ons waardeer dit opreg!

 

Welkom Volkskool is ‘n spogskool waar die leerders floreer! Dit is vir ons ‘n eer om by Welkom Volkskool betrokke te wees!

 

Ons bid u skool die Here se rykste seën toe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedankings.

 • Mnr. Leepo Distriksdirekteur vir sy lojaliteit en begrip.
 • Personeel van die hoofkantoor, asook ons plaaslike Skoolbestuur- en Beheerontwikkelaar Mr. Mosia vir hul bystand.
 • Baie dankie aan die Beheerliggaam onder leiding van Mnr. Stoffel v. Zyl vir hul puik samewerking, positiewe bydraes en meelewing.
 • Die personeel van die Opvoedkundige Hulpsentrum vir hul getroue bystand en hulp.
 • Ons hartlike dank aan besighede, organisasies en individue wat altyd ‘n oop hand vir ons skool het.
 • Die Ouerkomitee, onder leiding van Mev. Thelma Martin vir hul puik gesindheid, uitstaande gees en waardevolle dienste.
 • Ons ouers – U hou ons hande hoog!
 • Ons Sekretaresses, Mevv. Scott , Jacobs , Joubert en Matthysen vir hul lojaliteit en vriendelikheid.
 • Aan ons leerders vir hul puik dissipline, oorgawe en goeie gesindheid.
 • Die Bestuurspan en Personeel wat elke uitdaging met oorgawe aangepak het. Daar is groot waardering vir u positiewe optrede en ywer.
 • Die Prinsipale van buurskole – Baie dankie vir u lojaliteit en goeie samewerking.
 • Die plaaslike leraars dat hulle altyd bereid en gewillig is om ons leerders op Geestelike terrein by te staan en te bearbei.
 • Hartlike dank aan al ons afrigters, organiseerders en aanbieders gedurende die jaar. U taak is van kardinale belang vir die beeld van ons skool.
 • Baie dankie aan ons Leerlingraad en Mediateekprefekte vir hul leiding, inisiatiewe en uitstaande dissipline. Die voorbeeld wat ons Hoofleiers, Ederich Preller en Minke van Wyk gestel het, was uitstaande.
 • Laastens aan ons Hemelse Vader vir Sy genade, Sy liefde en Sy omgee wat ons skool deur 2017 gedra het.